Release notes Scorion3

Release notes Scorion3

Wat is er allemaal veranderd in Scorion?

Iedere drie weken is er een update van Scorion, Easion en Groeidocument. Via de knop hieronder zie je wanneer de release notes gepubliceerd worden. Livegang volgt in de weken erna, de datum wordt er steeds bijgezet.

 

Hieronder zie je de release notes van de laatste versies van Scorion3.

Release Note versie 3.141 

Releasedatum: 27-11-2023 

3.3141.01 Vertaalde teksten van errors bij (opnieuw) instellen van wachtwoord 

De teksten op de inlogpagina en de pagina om het wachtwoord (opnieuw) in te stellen zijn te vertalen via de vertaalde teksten in de Admin+. De reguliere teksten werden correct getoond, maar de foutmeldingen toonden altijd de default vertaling. Nu kunnen ook de foutmeldingen per database vertaald worden. 

3.3141.02 fallback lettertype dashboards op iOS 

Als op een iOS device het default font niet beschikbaar is werd Times New Roman als font gebruikt. 
Dit is aangepast naar Helvetica en Sans Serif. Zo blijft de weergave op een iOS device dichter bij de standaard weergave van een dashboard. 

3.3141.03 EULA verwijzing  

Een user moet bij de eerste keer inloggen een EULA accepteren. Deze tekst was altijd in het Nederlands. De link naar de EULA was verouderd. De getoonde tekst is nu afhankelijk van de tekst van de gebruiker en de link naar de EULA is naar dezelfde bron als bij ScorionX gebruikt wordt. 

3.3141.04 Algemeen 

 • Gebruik nieuwe storage 
 • Prioriteit in uitvoeren geplande acties 
 • Correctie default vertaalde tekst 

Release Note versie 3.140

Releasedatum: 10-10-2023

3.3140.01 PHP-versie

Deze versie is uitsluitend gebruikt voor de upgrade van onze PHP-versie. De versie bevat daarom geen nieuwe functionaliteit. De upgrade heeft alleen betrekking op de Scorion V3-omgeving.

Release Note versie 3.139

Releasedatum: 05-09-2023

3.139.01 Items per voortgangsstatus

De voortgang van een feedbackgever wordt bijgehouden in het item frm_voortgang.
Het moment van elke voortgang wordt nu opgeslagen in een eigen item: frm_item_<metanaam_voortgang>, bijvoorbeeld frm_date_invite.
Zo kan makkelijker naar zo’n moment gerefereerd worden in dashboards en kan de informatie ook bij de antwoorden van een feedbackgever geëxporteerd worden.

3.139.02 Navigatie als dropdownlijst in rapporten op scherm

Met het attribuut PagesAsSelectbox in de document-mode wordt de navigatie weergegeven als een drop-downmenu. Bij dashboards werd deze optie al ondersteund, maar dit ontbrak nog bij rapportages op scherm.

3.139.03 HideRowEmptyColumn-optimalisatie

Custom tables die rijen verbergen op basis van een lege waarde kunnen sneller gemaakt worden door de kolom, eventueel verborgen, als eerste kolom in de tabel op te nemen. Dit geeft een significante performanceverbetering.

3.139.04 Diverse bug fixes

 • Bij opslaan in de designer wordt een alert onder de close-knop niet meer verwijderd
 • Item met exclude-opties in on page-conditie weer zichtbaar in read-only-modus

Release Note versie 3.138

Releasedatum: 09-08-2023

3.138.01 Diverse Bug-fixes

 • Toepassen Templates en GroupTemplates filter als in dashboard opgebouwd wordt d.m.v. een cachejob
 • Weergave van bijzonder tekens in de Pop Up ingevulde antwoorden
 • Wijzigingen vanuit voorinvullen overnemen nadat een formulier via RefuseAlert geweigerd is
 • Bestanden met een spatie in de titel kunnen downloaden

Release Note versie 3.137

Releasedatum: 18-07-2023

3.116.01 Styling inlogpagina

Met een stuk CSS is de inlogpagina van Scorion aan te passen aan de eigen huisstijl. Zo worden dan ook de pagina’s voor wachtwoordvergeten en foutmeldingen opgemaakt.

3.116.02  Commentaar behouden in XML

Voor vragenlijsten of dashboards is het soms handig de XML van commentaar te voorzien. Dit kan met de standaard <!–Dit is commentaar –> . Dit werkt zolang het template niet via de designer opgeslagen wordt. Moet het template toch ook via de designer bewerkt worden dan kan nu de <Comment>Hier staat een commentaar!</Comment> gebruikt worden. Deze is comment-node wordt wel op de tree in de designer getoond, maar niet op het canvas en zal ook na opslaan nog in de XML staan.

Release Note versie 3.136

Releasedatum: 03-07-2023

3.136.01 Rubric weergave ook beschikbaar in PDF rapportages

De RubricTable die in versie 3.134 ontwikkeld is voor dashboards op scherm kan nu ook gebruikt worden in rapporten met PDF uitvoer. Andere formaten worden nog niet ondersteund.

3.136.02 Dashboards gebruiken ISO tijd formaat

De standaardweergave van datums en tijden blijft ongewijzigd. Een eigen opgegeven opmaak voor een datum/tijd d.m.v. het attribuut DateFormat gebruikt nu een andere vorm van opmaak.
Zie: https://unicode-org.github.io/icu/userguide/format_parse/datetime/#date-field-symbol-table

Release Note versie 3.135

Releasedatum: 12-06-2023

3.135.01 Scope van een dashboard beperken

Een dashboard of contentpage laad standaard alle formulieren van een gebruiker in.
De scope van een dashboard kan beperkt worden door in de document-node van de XML een filter opnemen. Eerder was er al een filter ‘Templates’ ontwikkeld waarmee de metanamen van de templates opgegeven kan worden. De templates kunnen ook automatisch afgeleid worden uit de xml met het attribuut ‘AutoTemplates’.

Nu is er ook een filter ‘GroupTemplates’ ontwikkeld. Hiermee worden de formulieren gefilterd op de formuliergroep waar ze onderdeel van zijn. Het ‘GroupTemplates’ filter moet altijd handmatig worden gezet.

3.135.02 Bounce-boxen bij standaard domeinen.

Indien er vanuit Scorion gemaild wordt vanuit een van de standaarddomeinen:
scorion.nl, easion.nl of groeidocument.nl, wordt automatisch DKIM toegepast. Wat nog ontbrak was een bounce-adres met hetzelfde domein. Doordat het bounce-adres nu vanuit hetzelfde domein komt als de verzonden mail zal de aflevering van de mail nog betrouwbaarder worden.

3.135.03 Ondersteuning voor meerdere alert en action knoppen op dezelfde pagina

Elke knop heeft nu zijn eigen unieke actie waardoor het mogelijk wordt om meerdere Alert of Action knoppen op dezelfde pagina te gebruiken.

3.135.04 Implementatie van internationale datum en tijdweergave in de form viewer, accoladeteksten en reportviewer

Voor internationale klanten wordt het mogelijk om de weergave van datums en tijd in te stellen in het voor hun gevraagde formaat. In versie 3.134 is de organisatie-instelling gemaakt. In de komende sprints zal gefaseerd deze instelling op alle relevante plekken geïmplementeerd worden.
In versie 3.135 zijn de volgende plekken geïmplementeerd:

 • De weergave van datum en tijdvariabelen in de form viewer
 • De weergave van datum en tijdvariabelen in accoladeteksten
 • De weergave van datum en tijdvariabelen in de report viewer

Uiteraard werkt dit alleen voor variabelen van het type datum, tijd en datumtijd.
Een datum die in een variabele van het type letters of text opgeslagen is, zal ook als tekst behandeld worden en worden getoond zoals deze in de database opgeslagen is.

3.135.05 diverse bugfixes

 • Focus verplaatsing bij de inlogbox van V3
 • Action Next knop ondersteund door de form designer

Release Note versie 3.134

Releasedatum: 15-05-2023

3.134.01 Datum tijd instelling op organisatieniveau

Voor internationale klanten wordt het mogelijk om de weergave van datums en tijd in te stellen in het voor hun gevraagde formaat. In deze sprint is de organisatie-instelling gemaakt. In de komende sprints zal gefaseerd deze instelling op alle relevante plekken geïmplementeerd worden.

3.134.02 Rapportage over een rubric vragenlijst

Er is een nieuw rapportage element waarmee de vragenlijst ook in rubric weergave gedaan kan worden.

3.134.03 Flexibele workflow

De opties voor een flexibele workflow zijn uitgebreid:

Nu kan de eigenaar van een scanformulier uitgenodigd worden zonder dat deze een feedbacktype heeft. Het uitnodigen kan gecombineerd onder een knop waarmee de invuller uit het formulier springt. Er is daardoor maar één actie van de gebruiker nodig om de volgende invuller uit te nodigen en zelf de voortgang klaar te krijgen. Tot slot is het mogelijk om bij de knop een alternatieve uitnodigings- of herinneringstekst op te geven, zodat de tekst kan variëren per rol van de invuller in het proces.

3.134.04 Flexibele workflow

Een value-node kunnen gebruiken in een loop-subject element bij een groepsfeedback vragenlijst.

Zo kunnen persoonlijke feedbackvragen (vanuit een veld) in de vragenlijst weergegeven en opgeslagen worden.

3.134.05 diverse bugfixes

 • Opmerkingen in rapportages die [] bevatten worden weer correct geladen
 • Status bij het aanmaken van een user via een custom portal
 • Weergave van multiple vragen in read-only modus als er uitsluitingen opgegeven zijn
 • Diverse updates van import- en export workers

Release Note versie 3.133

Releasedatum: 20-3-2023

3.133.01 Value node kunnen gebruiken in een loop subjects

Een value-node kan nu gebruikt worden in een loop-subjects.

Zo kan bijvoorbeeld in de groepsfeedbackmodule een persoonlijke feedbackvraag vanuit een veld opgeslagen worden in een item bij het formulier.

3.133.02 Testmodus voor mail op trigger

Met de externe actie mail op trigger kan op basis van een berekening (de trigger) een email aan een gebruiker gestuurd worden. Aan deze actie is nu een testmodus toegevoegd. De job kan dan uitgevoerd worden zonder dat de emails verstuurd worden het targetveld waarmee gezorhgd wordt dan een e-mail maar eenmaal verstuurd kan worden wordt ook niet gezet. In plaats daarvan komt er een txt-bestand met de gegevens van de gebruikers voor wie een mail verstuurd zou worden. Zo kan er nog getest worden voordat de e-mails verstuurd gaan worden.

3.133.03 Externe actie verwijder data op trigger.

Om privacy redenen kan het wenselijk zijn om data op een of meer items te verwijderen als deze niet meer relevant is voor de begeleiding of beoordeling. Hiervoor is een externe geplande actie ontwikkeld.

De admin geeft in deze job aan voor welke formulieren de opgegeven items gewist moeten worden.

Data wordt gewist op basis van een trigger. Dit kan zijn een aantal dagen na het afsluiten van het formulier of een aantal dagen na het afsluiten van de bovenliggende formuliergroep. In dat laatste geval wordt ook de antwoorden op items uit open formulieren gewist.

3.133.04 diverse bugfixes

 • Zichtbaarheid formuliervelden in de datamanager
 • Conditionele opmaak bij waarde 0 ColumnTotal
 • Spaties trimmen van waardes bij een import

Release Note versie 3.131

Releasedatum: 2-11-2022

3.131.01 Accoladetekst kunnen gebruiken in een LoopSubjects

Voor groepsbeoordelingen kunnen vragen voor elk lid van de groep gesteld worden d.m.v. een LoopSubjects element. Nu is het mogelijk de velddata van de subject te tonen d.m.v. de reguliere accolade tekst. Een accoladetekst binnen de LoopSubject toont dan niet de data van de ingelogde gebruiker maar van de subject binnen de loop.

3.131.02 Dashboardnavigatie als drop down menu

Met een extra attribuut in de document-node kan de navigatie onder aan een dashboard weergegeven worden als een drop down menu.

3.131.03 Bug-fixes

Ververs knop bij dashboards: De ververs knop bij dashboards gaf geen feedback aan de gebruiker dat het dashboard opnieuw geladen wordt.

Datumsorting: De datumsortering van CustomTables in een grid weergave werkt ook weer op vervolgpagina’s van het dashboard.

Release Note versie 3.130

Releasedatum: 24-10-2022

3.130.01 Versie veld gebruiken bij ophalen data 

Scorion houdt de geschiedenis van data bij. Een antwoord op een variabele kan meerdere versie hebben. Denk bv aan frm_last_page. Bij het ophalen van data wordt nu efficiënter de laatste versie opgehaald.  

3.130.02 Bug-fixes 

Copy knop: laten werken in combinatie met verplichte vragen op dezelfde pagina 

Externe actie:mail op trigger: – admin niet meenemen en verwijderde formulieren niet meenemen.

Release Note versie 3.129

Releasedatum: 06-10-2022

3.129.01 Cache opbouwen als een formulier afgesloten is

Dashboards kunnen met gecachte data weergegeven worden. Met deze nieuwe job wordt het cachebestand automatisch bijgewerkt als één van de formulieren op het dashboard afgesloten wordt. Een dashboard wordt dan alleen ververst als de onderliggende data verandert is. Het verversen gebeurt periodiek.

3.129.02 Mail namens eigen domeinen versturen met DKIM en DMARC beveiliging

E-mail die vanuit onze tools verstuurd worden vanuit onze productdomeinen, worden nu standaard ondertekend met SPF, DKIM en DMARC. Hierdoor is de aflevering gegarandeerd.

Het gaat om de volgende domeinen:

scorion.nl

easion.nl                           

groeidocument.nl

parantion.nl                     

parantion.com                

parantionmail.nl                            

Release Note versie 3.128

Releasedatum: 21 september 2022

3.128.01 Formuliervelden van de formuliergroep in de datamanager zichtbaar op formulierniveau 

Formuliervelden kunnen op twee niveaus een waarde hebben: 

 1. Op de formuliergroep 
 1. Op het formulier 

In de datamanager zie je standaard de waarde op het niveau waar deze waarde gegeven is. 

Met een nieuwe admin+ instelling: ‘Datamanager toon formulierveld data van bovenliggende formuliergroepen’ kunnen nu ook op het niveau van het formulier de waardes van de bovenliggende formuliergroep getoond worden. 

Elk formulierveld komt dan twee maal voor. Eenmaal voor het formulier en eenmaal voor de formuliergroep. Deze kolom heeft ook voor het label een prefix gekregen ‘Formuliergroep:’ 

3.128.02 Dashboards data van een periode laten tonen 

Met een extra XML-attribuut in de document-node kan data van een bepaalde periode getoond worden. Hiervoor zijn twee opties: 
DataPastDays met een positief geheel getal 

DataAfterDate met een datum in d-m-jjjj 

Het dasboard toont dan alleen data van: 
Open formulieren 

Formulieren met een frm_date_end van na de opgegeven datum of binnen het opgegeven aantal dagen. 

3.128.03 Ingevulde antwoorden en ingevuld formulier bekijken instelbaar per template  

Voor score templates was er al de mogelijkheid om op templateniveau in te stellen wanneer het ingevulde formulier of het overzicht met ingevulde antwoorden bekeken mag worden. Deze template-instelling krijgt voor de scanmodule de default waarde ‘nee’. Hiermee zijn scans dus niet standaard in te zien. 

3.128.04 diverse bugfixes 

 • Traagheid bij auto complete weergave beschikbare beoordelaars 
 • Scope van een copy knop in een formulier. 

Release Note versie 3.127

Releasedatum: 24 augustus 2022

Diverse bugfixes

Release Note versie 3.126

Releasedatum: 13 juli 2022

Diverse bugfixes

Release Note versie 3.125

Releasedatum: 22 juni 2022

Diverse bugfixes

Release Note versie 3.124

Releasedatum: 16 mei 2022

3.124.01 Footerrow bij een loop in een custom table 

Het is mogelijk om te itereren/loopen over de rijen van een custom table. 
De  Header wordt dan eenmaal getoond en de opgegeven rijen worden herhaald voor elke iteratie. 

Het is nu mogelijk om een laatste rij te definiëren met de node  ‘FooterRow’. Net als de header zal deze maar een keer worden getoond. Deze rij maakt dus geen deel uit van de iteratie/loop. 

Deze rij is dan te gebruiken i.c.m. het nieuwe element ‘ColumnTotal’ waarmee een berekening op de bovengelegen cellen wordt uitgevoerd. 

3.124.03 Diverse bugfixes 

 • Default regelhoogte bij dashboards 
 • Zichtbaarheid in de datamanager van score-templates die in een osce-formuliergroep zitten 
 • Lezen datamanager cache voor niet admins 

Release Note versie 3.123

Releasedatum: 16 maart 2022

3.123.01 Formuliervelden van de formuliergroep in de datamanager zichtbaar op formulierniveau

Formuliervelden kunnen op twee niveau’s een waarde hebben:

 1. Op de formuliergroep
 2. Op het formulier

In de datamanager zie je standaard de waarde op het niveau waar deze waarde gegeven is.

Met een nieuwe admin+ instelling: ‘Datamanager toon formulierveld data van bovenliggende formuliergroepen’ kunnen nu ook op het niveau van het formulier de waardes van de bovenliggende formuliergroep getoond worden.

Elk formulierveld komt dan twee maal voor. Eenmaal voor het formulier en eenmaal voor de formuliergroep. Deze kolom heeft ook voor het label een prefix gekregen ‘Formuliergroep:’

3.123.02 Formuliervelden van een formulier via admin een defaultwaarde kunnen geven

Deze functionaliteit was al beschikbaar voor formuliergroeptemplates en kan nu ook gebruikt worden bij formuliertemplates.

Als een gebruiker een formulier invoegt worden automatisch de waardes van het template overgenomen.

3.123.03 Zichtbaar maken welk systeem als laatste gebruikt is

Er is een nieuw veld: ‘last_login_tenant’. Hierin wordt bijgehouden wanneer er voor het laatst ingelogd is via ScorionX. Het bestaande veld ‘last_login’ blijft alle inlogs bevatten. Dit is V3, Formviewer en ScorionX. Het veld staat standaard op onzichtbaar en kan via de eigenschappen van het veld zichtbaar gemaakt worden.

Het veld is nu alleen nog beschikbaar en zal na livegang van ScorionX sprint 2022-04 (begin april) gevuld gaan worden.

3.123.04 Zichtbaar maken welk systeem als laatste gebruikt is

Bij het genereren van een PDF van een scorion formulier worden de items van een accordion in de PDF versie allemaal opengeklapt.

Als dit niet gewenst is kan dit d.m.v. CSS overruled worden.

3.123.04 Diverse bugfixes

 • Labels van systeemvariabelen E-mail en Profielfoto aangepast
 • Standaard zichtbaarheid van veld Pofielfoto aangepast naar niet zichtbaar in de tabel
 • Zichtbaarheid in de datamanager van score-templates die in een osce-formuliergroep zitten

Release Note versie 3.122

Releasedatum: 17 februari 2022

Diverse bugfixes

Release Note versie 3.121

Releasedatum: 24 januari 2022

Diverse bugfixes

Release Note versie 3.120

Releasedatum: 16-12-2021 

3.120.01 accoladetekst voor volledige naam

Voor het tonen van de volledige naam van een gebruiker is nu een eigen accoladetekst: {fullname}

Daarnaast is er als niet de ingelogde gebruiker getoond moet worden, maar de eigenaar van het formulier {fullname:owner}.

De bestaande constructie met {value:firstname}{value:middlename}{value:lastname}, blijft ook bestaan.

3.120.02 Diverse bugfixes

Release Note versie 3.119 

Releasedatum: 20-10-2021 

Diverse bugfixes

Release Note versie 3.117 

Releasedatum: 19-08-2021 

3.118.01 Loopings mogelijkheden binnen een custom table 

De loopig binnen een custom table is uitgebreid met de opties zoals die al binnen de reguliere loop beschikbaar waren. Ook is er een extra optie: UsersVariables waarmee een loop gemaakt kan worden over users heen en per user op de opgegeven variabelen. 

3.118.02 Externe actie om de waarde van formuliervelden aan te kunnen passen bij ingevoegde formuliergroepen 

Met deze geplande actie kan voor al ingevoegde boekjes de waarde van een formulierveld aangepast worden. In de actie worden de groep waar de user inzitten, het template id van de formuliergroep, het formulierveld en de waarde opgegeven. 

Release Note versie 3.116

Releasedatum: 14-07-2021

3.116.01 Styling inlogpagina 

Met een stuk CSS is de inlogpagina van Scorion aan te passen aan de eigen huisstijl. Zo worden dan ook de pagina’s voor wachtwoordvergeten en foutmeldingen opgemaakt. 

3.116.02 Commentaar behouden in XML 

Voor vragenlijsten of dashboards is het soms handig de XML van commentaar te voorzien. Dit kan met de standaard <!–Dit is commentaar –> . Dit werkt zolang het template niet via de designer opgeslagen wordt. Moet het template toch ook via de designer bewerkt worden dan kan nu de <Comment>Hier staat een commentaar!</Comment> gebruikt worden. Deze is comment-node wordt wel op de tree in de designer getoond, maar niet op het canvas en zal ook na opslaan nog in de XML staan. 

3.116.03 Kopieer naar (groepsbeoordeling) 

Een knop waarmee waardes vanuit een formulier naar andere taken te kunnen schrijven. Zo kan een beoordelaar door 1 formulier in te vullen meerdere studenten beoordelen. Alle te beoordelen studenten moeten dan wel de beoordelaar uitgenodigd hebben. 

Release Note versie 3.115

Releasedatum: 24-06-2021

Diverse bug fixes 

In deze sprint zijn diverse bugs opgelost.  

Release Note versie 3.114

Releasedatum: 23-04-2021

Diverse bug fixes 

In deze sprint zijn diverse bugs opgelost.  

Release Note versie 3.113

Releasedatum: 25-03-2021

Diverse bug fixes 

In deze sprint zijn diverse bugs opgelost.  

Release Note versie 3.112

Releasedatum: 24-02-2021

3.112.01 Doorsturen van taken 

Er is een speciale rol ‘overall_taskmanager’ waarmee een beoordelaar taken met de status ‘uitgenodigd’ kan doorsturen aan een nieuwe beoordelaar. Op dat moment vervalt de taak van deze beoordelaar en wordt er een nieuwe taak aangemaakt voor de nieuw gekozen beoordelaar. 

In deze sprint is deze functionaliteit toegevoegd aan de admin-modus (oogje rechtsboven), zodat deze optie makkelijk beschikbaar is voor de admin wanneer deze doorinlogt bij een beoordelaar. 

Verder blijft het originele verzendmoment behouden als startdatum van de nieuwe taak. Deze is zichtbaar te maken op het formulier met de accoladetekst: {task}.

3.112.02 Knop voor het dynamisch afsluiten van een formulier 

Indien er meerdere feedbackgevers zijn bij een formulier kan met deze knop het formulier door de laatste feedbackgever gesloten worden.
Er wordt bepaald of alle overige feedbackgevers de status ‘klaar’ hebben, als dat zo is zal de knop werken als de CloseNoAuth knop. Zijn er nog andere feedbackgevers met een andere status dan ‘klaar’ dan werkt de knop als een ‘Next’ knop. 

Deze knop is alleen via het bewerken van de XML beschikbaar. 

Neem contact op met onze supportafdeling als u deze optie wilt gebruiken. 

3.112.03 Waarschuwing bij een variabele van het type cijfers 

Een variabele van het type cijfers heeft een maximale waarde van 2.147.483.647. Bij een invoer groter dan dit getal wordt een foutmelding gegeven voor het overschrijden van de maximale waarde. 

3.112.04 Diverse bug fixes 

In deze sprint zijn diverse bugs opgelost.  

Release Note versie 3.110

Releasedatum: 10-12-2020

Diverse bugfixes