Ontwikkelingsgericht opleiden met een digitaal portfolio op de pabo aan de Hogeschool Utrecht

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Nieuws, Regulier onderwijs

Foto gemaakt door Corné Clemens

De pabo van de Hogeschool Utrecht (HU) maakt al meer dan 15 jaar gebruik van Scorion voor de beoordeling  van stages. Bas Agricola speelt, als hoofddocent toetsing en hybride onderwijs, een belangrijke rol bij het Instituut voor Onderwijs & Orthopedagogiek. Als voorzitter van de Curriculum Commissie is hij medeverantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van collega’s die bezig zijn met onderwijsvernieuwing en -verbetering. Bas is tevens betrokken bij onderzoeksprojecten naar feedback, toetsing en programmatisch toetsen.

In deze klantcase deelt Bas de ervaringen van de HUpabo met Scorion. Hij legt uit: “De HUpabo wilde het leerproces van studenten goed kunnen monitoren en Scorion werd als portfolio al door andere opleidingen binnen de HU en daarbuiten gebruikt. Scorion bleek het beste aan te sluiten bij de wensen van de HUpabo. Het vertrouwde gebruik vormde de basis om verder te gaan met de nieuwe portfoliofunctionaliteiten van Scorion.”

Binnen een onderwijsinnovatieproject heeft de HUpabo Scorion een prominente rol gegeven. Bas legt uit: “Op dit moment wordt Scorion als experiment geïmplementeerd in het propedeusejaar van de voltijd HUpabo, twee onderwijseenheden van 10 EC zijn ontworpen en in een semester geroosterd. In het experiment hebben we verschillende elementen samengebracht. Zo zijn er leeruitkomsten geformuleerd op basis van de landelijke bekwaamheidseisen, die nauw aansluiten bij het Bestuursakkoord Flexibilisering lerarenopleidingen. Ook het werken in leerteams maakt deel uit van het experiment, waarbij studenten samen met een leerteambegeleider verschillende onderwerpen in het onderwijs bespreken, zoals stages, studieloopbaanbegeleiding en het ontwikkelen van hun professionele identiteit. Daarnaast bieden we studenten een feedbacktraining aan om hen te helpen feedback beter te begrijpen, te verwerken en erop te reageren.”

“Scorion wordt in het experiment gebruikt als portfoliosysteem en daarin worden principes van programmatisch toetsen toegepast. Studenten vragen in Scorion feedback aan vakdocenten, praktijkopleiders en medestudenten op producten en op hun stage. Studenten krijgen zo feedback op de leeruitkomsten waardoor datapunten in Scorion ontstaan. De feedbackgevers beoordelen niet alleen of de leeruitkomsten onder, op of boven niveau zijn, maar ze geven ook narratieve feedback en feedforward. Al deze informatie wordt overzichtelijk vastgelegd in Scorion. Na een positief adviesgesprek met de leerteambegeleider kan de student het geheel afsluiten met een portfolio-assessment.”

De verschillende elementen van het experiment zijn reeds geëvalueerd bij studenten, vakdocenten, praktijkopleiders, stagebegeleiders en instituutsopleiders. Over het algemeen waren de reacties positief. Bas merkt op: “Studenten gaven bijvoorbeeld aan dat ze veel leerden van de ontvangen feedback om hun producten mee te verbeteren. Ook vakdocenten zagen dat ingeleverd werk door hun feedback werd verbeterd. Studenten vroegen zich zelfs af waarom ze deze ontwikkelingsgerichte feedback niet bij alle cursussen ontvingen. ”

Tijdens het feedbackproces zijn er ook verbeterpunten naar voren gekomen. Bas voegt toe: “Studenten, docenten en praktijkopleiders die betrokken waren bij het feedbackproces waren nog zoekende vanwege de holistische formulering van de leeruitkomsten en het klikken in een nieuw systeem. Bij instituutsopleiders lag er nog een ander aandachtspunt, zij namen als examinatoren in het experiment een beslissing over alle datapunten heen, terwijl dit voorheen alleen de stage betrof. We hebben begeleiding en training geboden om hen hierin te ondersteunen. Maar we zien dit als belangrijke aandachtspunten voor de toekomst. Zo moet de kwaliteit van de narratieve feedback op de datapunten goed zijn, om tot een valide en betrouwbare beslissing over de leeruitkomsten te komen. Verder moeten alle betrokkenen vertrouwd raken met de nieuwe beoordelingsmethodiek, inclusief het portfoliosysteem. Dat kost tijd. Door de feedbacktraining aan studenten, toonden ook docenten interesse om getraind te worden in feedback geven. Het geven van feedback is daarom een van de onderdelen waar we betrokkenen het komend studiejaar in willen professionaliseren.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *