Image module

E-portfolio

Met het e-portfolio in Scorion kan de student alle informatie verzamelen die van toepassing is op zijn ontwikkeling. Het schrijven van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) , het opstellen van leerdoelen, gesprekken met tutor of mentor en het schrijven van een zelfreflectie. Allemaal onderdelen die in een e-portfolio opgenomen kunnen worden.

Gedurende de opleiding heeft de student inzicht in zijn eigen voorgang en kan een tutor of mentor meekijken met de student. Daarnaast kan op verschillende manieren feedback verzameld worden over de student.

Tot slot beschikt het e-portfolio over een bestandsmap waarin de student verschillende documenten kan verzamelen die horen bij een bepaalde opdracht.

Alle verzamelde informatie (sterke punten, ontwikkelpunten, cijfers, leerdoelen etc.) worden overzichtelijk weergegeven in een dashboard, zodat de student en zijn begeleider in één oogopslag kunnen zien hoe de student ervoor staat.

E-portfolio maken?
Dat kan met Scorion!

Kwaliteitspaspoort

De module kwaliteitspaspoort wordt gebruikt in de zorg. Verpleegkundigen en ander medisch personeel zijn voor een aantal handelingen bevoegd en bekwaam. Gedurende hun loopbaan zullen zij moeten aantonen dat zij de handelingen nog steeds beheersen en dat ze dus niet alleen bevoegd, maar ook bekwaam zijn.  Het kwaliteitspaspoort geeft de medewerker inzicht in hoeverre hij bevoegd en bekwaam is voor zijn vakinhoudelijk handelen. Daarnaast is overzichtelijk weergegeven wat de status is van de bij- en nascholingstrajecten.

Het kwaliteitspaspoort ondersteunt ook het proces van bij- en nascholing. Medewerkers en leidinggevenden worden tijdig geïnformeerd wanneer zij opnieuw hun handelingen moeten laten aftekenen of wanneer zij een bepaalde nascholingstraject moeten starten.

De medewerker ziet in het kwaliteitspaspoort terug hoe hij ervoor staat. De leidinggevende of afdelingsmanager heeft dit overzicht voor al zijn medewerkers en kan hierdoor tijdig bijsturen of de bevoegd- en bekwaamheid van zijn personeel.

Meer info?
Geïnteresseerd in het Kwaliteitspaspoort?
Image module
Image module

Team Based Learning

De Team Based Learning (TBL) module ondersteunt het proces van het beoordelen van een groep. Deze module wordt veel toegepast in het onderwijs. Bij veel opleidingen werken studenten samen in een groep. Het is voor de docent niet altijd goed inzichtelijk hoe een groep functioneert en hoe individuen binnen een groep functioneren. De TBL module biedt hiervoor de oplossing.

De docent is verantwoordelijk voor het uitzetten van een vragenlijst aan alle studenten binnen de groep (die bijvoorbeeld gezamenlijk aan een groepsopdracht werken). Alle studenten ontvangen in hun mail één vragenlijst. Binnen deze vragenlijst kan de student zowel zichzelf beoordelen (zelfevaluatie) als zijn groepsgenoten.

De docent bewaakt het overzicht in het proces, waarbij hij inzicht heeft in wie de vragenlijst hebben ingevuld (voortgang van de vragenlijst) en eventueel een herinnering kan uitsturen. Wanneer de vragenlijst door alle studenten in de groep is ingevuld kan de docent in een rapportage zien wat de score is van de zelfevaluatie van de student, maar ook wat de gemiddelde score van de student van de gekregen feedback.

Meer info?
TBL inzetten voor een groep?

IFMS Groepsfeedback

IFMS staat voor Individueel Functioneren Medisch Specialisten en is speciaal ontwikkeld voor basisartsen en medisch specialisten. Met de IFMS module kunnen medisch specialisten binnen een (vak)groep elkaar feedback geven, maar is het ook mogelijk dat andere medewerkers de (vak)groep beoordelen, zoals bijvoorbeeld medisch secretaresses, stafmedewerkers of patiënten.

Een medewerker van het ziekenhuis verstuurt een IFMS groepsfeedbackvragenlijst aan alle betrokkenen. Het invulproces kan digitaal gevolgd worden en betrokkenen kunnen eventueel een herinnering ontvangen. Alle feedback wordt digitaal verzameld.

Nadat alle betrokkenen de IFMS groepsfeedback vragenlijst hebben ingevuld, worden de resultaten gerapporteerd. Deze rapportage geeft inzicht over hoe de artsen en/of medisch specialisten binnen de (vak)groep functioneren.

IFMS voor basisartsen en specialisten
Beoordeel een groep
Image module
Image module

360 graden feedback

De 360 graden feedback module ondersteunt het toetsproces om meerdere personen tegelijk feedback te geven. Om de feedback te verzamelen wordt éen vragenlijst uitgezet bij meerdere personen. Na het versturen van de vragenlijst krijgen alle respondenten een e-mail met daarin een link naar de vragenlijst. Deze vragenlijst wordt ingevuld. Met een smartphone of tablet is het mogelijk om de feedback in te spreken.

Nadat alle feedbackgevers de vragenlijst hebben ingevuld kan een rapportage gegenereerd worden. In de rapportage zijn sterke – en verbeterpunten snel inzichtelijk.

In het onderwijs kan de 360 graden feedbackmodule ingezet worden voor het feedback geven aan studenten. Studenten kunnen elkaar onderling beoordelen naar aanleiding van bijvoorbeeld een gegeven presentatie of een handeling die is uitgevoerd.

Ook in het bedrijfsleven kan de 360 graden feedbackmodule een nuttige toepassing zijn, bijvoorbeeld binnen de beoordelingscyclus bij de jaarlijks terugkerende functioneringsgesprekken.

Meer info over 360 graden feedback?
Is je interesse gewekt?

Toetsmodule

Bij veel medische (vervolg) opleidingen worden studenten getoetst op hun vaardigheden. Hierbij tonen de studenten aan dat zij de theorie ook in de praktijk kunnen uitoefenen in een simulatiesetting. Het afnemen van een stationstoets is een complex proces. Er is altijd sprake van een strakke tijdsplanning. Studenten worden vaak op meerdere stations getoetst. Het afnemen van een stationstoets op papier heeft als gevolg dat toetsresultaten achteraf ingevoerd worden in Excel. Dit is een tijdrovende en foutgevoelige klus.

Voor het afnemen van verschillende toetsen (stations) heeft Parantion de toetsmodule ontwikkeld. Met de stationstoets is het mogelijk om studenten digitaal te beoordelen bij het toetsen van hun vaardigheden. Het is mogelijk om de resultaten van de toets te tonen in het digitale portfolio van de student, zodat de student zijn resultaten online kan inzien. Scorion ondersteunt het toetsproces optimaal.

De digitale vaardigheidstoetsen worden gemaakt in Scorion en vrij gegeven aan de beoordelaar precies op het moment dat de student getoetst wordt. De beoordelingen worden digitaal opgeslagen. De opleiding heeft inzicht in alle beoordelingen en kan de beoordelingen inzien op individueel of op groepsniveau.

Toetsmodule voor medische opleidingen
Maak verschillende toetsen
Image module
Image module

Reporting

De meeste instellingen die Scorion gebruiken verzamelen veel data voor en over hun medewerkers en studenten. Naarmate een instelling langer gebruik maakt van Scorion stijgt de opgeslagen data exponentieel. Bijna altijd is het inzichtelijk maken van de data de belangrijkste reden om Scorion te gebruiken.

Scorion beschikt over een uitgebreide datamanager. Binnen de instelling zijn er vaak een aantal medewerkers die volledige toegang tot de datamanager hebben en vanuit die rol kunnen rapporteren.

Vanuit de datamanager is het mogelijk om van alle data exports te maken. Deze data wordt getoond in de datamanager en kan daarna geëxporteerd worden naar SPSS of Excel. Vervolgens is het mogelijk om allerlei analyses uit te voeren op deze data.

Wil je weten welke studenten op bepaalde onderdelen nog niets gedaan hebben? Zijn er docenten die altijd hogere scores geven dan collega docenten? Is er een verband te zien bij studenten die meer opdrachten maken en daardoor hogere eindscores behalen? Met de datamanager is het mogelijk om dit soort analyses te maken. De gegevens moeten dan natuurlijk wel opgeslagen worden.

Meer info over de reporting module?
Is je interesse gewekt?

Dashboard

De belangrijkste reden om Scorion te gebruiken is om de medewerker of student inzicht te geven in zijn of haar ontwikkeling. Dit alles met als uiteindelijk doel om op te leiden tot betere professionals. Het inzichtelijk maken van de ontwikkeling, (studie)voortgang, sterke- en verbeterpunten of andere feedback kunnen de student of medewerker helpen om zichzelf te verbeteren.

Met het dashboard kan de opgeslagen data op diverse manieren getoond worden. Het verzamelen van geschreven feedback in de tijd, scores weergegeven in grafieken of diagrammen of overzicht in de voortgang. Met een dashboard wordt in één of enkele overzichten de belangrijkste data teruggegeven aan de student, zodat de student in één oogopslag kan zien waar hij zich nog verder moet ontwikkelen.

De dashboards worden eenmalig gemaakt door de instelling en zijn  daarna altijd real-time voor de student inzichtelijk. Door de begeleider of mentor van de student ook ‘kijkrechten’ te geven, kan hij meekijken in het overzicht van de student en hierdoor de student beter begeleiden bij zijn ontwikkeling.

Dashboard module van Scorion
Ook gebruiken?
Image module

Form Designer

Met de form designer in Scorion kunnen formulieren en vragenlijsten volledig naar eigen wens ingericht worden. Zo worden de huidige, vaak statische worddocumenten omgetoverd tot een dynamisch formulier of vragenlijst. Gekozen kan worden om een eigen stylesheet te (laten) maken. Hiermee kan elk formulier in de huisstijl van de instelling getoond worden. Het logo kan erop geplaatst worden en in het formulier zelf kunnen meerdere kleuren toegevoegd worden.

Daarbij kan een routing in een vragenlijst toegepast worden, zodat bepaalde vragen alleen getoond worden bij bepaalde antwoordopties. Dit maakt de vragenlijst overzichtelijk en makkelijker in te vullen.

De opmaak van de formulieren kan in eigen beheer door de instelling uitgevoerd worden. Parantion maakt éénmalig een stylesheet aan en de instelling kan deze stylesheet en de bijbehorende kleuren vervolgens zelf toepassen in de andere formulieren en vragenlijsten.

Content Management

Scorion is opgebouwd uit een online platform met daarop verschillende modules. Hierdoor is Scorion volledig flexibel en kan het volledig op maat ingericht worden. Het op maat inrichten kan doordat je  alleen de modules gebruikt die voor jou van toepassing zijn, maar ook doordat de content volledig zelf is in te vullen. Alle vragenlijsten, beoordelingsformulieren, feedbackformulieren, reports en overzichten zijn zelf te maken.

Met deze flexibiliteit van Scorion ben je volledig onafhankelijk van Parantion om wijzigingen door te voeren in Scorion. Van het maken van een compleet nieuwe vragenlijst tot het aanpassen van één woord in een bestaande vragenlijst. Dit kan allemaal in eigen beheer.

Wil je toch gebruik maken van de (onderwijskundige) kennis en visie die Parantion in huis heeft, dan denken wij altijd graag met je mee. Ook het bouwen van vragenlijsten, beoordelingsformulieren of overzichten kan volledig door Parantion gedaan worden.

Goed en duidelijk CMS?
Is je interesse gewekt?

Cesuur Designer

Met de cesuur designer in Scorion is het mogelijk om allerlei ingewikkelde berekeningen in Scorion te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld een berekening zijn in een beoordelingsformulier, waarbij vijf deelscores moeten leiden tot éen eindscore. Moet er een eindscore berekend worden die terugkijkt op meerdere losse beoordelingsformulieren, dan kan dat ook. Weegt één deelscore zwaarder mee dan de andere deelscores? Ook dit kan meegenomen worden in de cesuur berekening.

Met de onderwijskundige achtergrond van veel medewerkers van Parantion, kan Parantion altijd meedenken over de beste berekening.

Content Management

Scorion is opgebouwd uit een online platform met daarop verschillende modules. Hierdoor is Scorion volledig flexibel en kan het volledig op maat ingericht worden. Het op maat inrichten kan doordat je  alleen de modules gebruikt die voor jou van toepassing zijn, maar ook doordat de content volledig zelf is in te vullen. Alle vragenlijsten, beoordelingsformulieren, feedbackformulieren, reports en overzichten zijn zelf te maken.

Met deze flexibiliteit van Scorion ben je volledig onafhankelijk van Parantion om wijzigingen door te voeren in Scorion. Van het maken van een compleet nieuwe vragenlijst tot het aanpassen van één woord in een bestaande vragenlijst. Dit kan allemaal in eigen beheer.

Wil je toch gebruik maken van de (onderwijskundige) kennis en visie die Parantion in huis heeft, dan denken wij altijd graag met je mee. Ook het bouwen van vragenlijsten, beoordelingsformulieren of overzichten kan volledig door Parantion gedaan worden.

De app

In 2018 worden alle modules van Scorion in een nieuwe versie (Scorion V5) live gezet. Hiermee krijgt Scorion een volledig nieuwe look-and-feel én is de nieuwe versie volledig responsive. Of je Scorion nu benadert via je PC, laptop, tablet of smartphone; Scorion schaalt volledig mee. Scorion is daardoor nog sneller en makkelijker benaderbaar via diverse devices. Even snel kijken hoe je ervoor staat? Of feedback inspreken via je telefoon? Het kan allemaal.