Release notes Scorion3

Wat is er allemaal veranderd in Scorion?

Iedere drie weken is er een update van Scorion, Easion en Groeidocument. Hieronder zie je wanneer de release notes gepubliceerd worden. Livegang volgt in de weken erna, die datum wordt bij de release notes gezet.

Sprint    Publicatie releasenotes

2021-02                19-02
2021-03                12-03
2021-04                02-04
2021-05                23-04
2021-06                15-05
2021-07                04-06
2021-08                25-06
2021-09                16-07
2021-10                06-08
2021-11                27-08
2021-12                17-09
2021-13                08-10
2021-14                29-10
2021-15                19-11
2021-16                10-12
2021-17                31-12

Klik hier om het publicatie schema van de releases te zien

Release Note versie 3.113

Releasedatum: 25-03-2021

Diverse bug fixes 

In deze sprint zijn diverse bugs opgelost.  

Release Note versie 3.112

Releasedatum: 24-02-2021

3.112.01 Doorsturen van taken 

Er is een speciale rol overall_taskmanager waarmee een beoordelaar taken met de status ‘uitgenodigd’ kan doorsturen aan een nieuwe beoordelaar. Op dat moment vervalt de taak van deze beoordelaar en wordt er een nieuwe taak aangemaakt voor de nieuw gekozen beoordelaar. 

In deze sprint is deze functionaliteit toegevoegd aan de admin-modus (oogje rechtsboven), zodat deze optie makkelijk beschikbaar is voor de admin wanneer deze doorinlogt bij een beoordelaar. 

Verder blijft het originele verzendmoment behouden als startdatum van de nieuwe taak. Deze is zichtbaar te maken op het formulier met de accoladetekst: {task}.

3.112.02 Knop voor het dynamisch afsluiten van een formulier 

Indien er meerdere feedbackgevers zijn bij een formulier kan met deze knop het formulier door de laatste feedbackgever gesloten worden.
Er wordt bepaald of alle overige feedbackgevers de status ‘klaar’ hebben, als dat zo is zal de knop werken als de CloseNoAuth knop. Zijn er nog andere feedbackgevers met een andere status dan ‘klaar’ dan werkt de knop als een ‘Next’ knop. 

Deze knop is alleen via het bewerken van de XML beschikbaar. 

Neem contact op met onze supportafdeling als u deze optie wilt gebruiken. 

3.112.03 Waarschuwing bij een variabele van het type cijfers 

Een variabele van het type cijfers heeft een maximale waarde van 2.147.483.647Bij een invoer groter dan dit getal wordt een foutmelding gegeven voor het overschrijden van de maximale waarde. 

3.112.04 Diverse bug fixes 

In deze sprint zijn diverse bugs opgelost.  

Release Note versie 3.110

Releasedatum: 10-12-2021 

Diverse bugfixes

Release Note versie 3.108 

Releasedatum: 25-09-2020 

Diverse bugfixes

Release Note versie 3.107 

Releasedatum: 21-08-2020 

Diverse bugfixes

Release Note versie 3.106

Releasedatum: 30-07-2020

Diverse bugfixes

Release Note versie 3.105 

Releasedatum: 29-06-2020 

3.105.01 Conditie op basis van een tekst 

Het is mogelijk om een vraag conditioneel te tonen op basis van een open tekst in een eerdere variabele. De tekst match is exact en hoofdlettergevoelig. Deze optie is alleen via de xml instelbaar. 

3.105.02 Conditie op basis van een tekst 

Aanpassingen gedaan om doorlinken van dashboards ook mogelijk te maken in ScorionX 

Release Note versie 3.104 

Releasedatum: 28-05-2020 

3.104.01 Takenlijst opruimen 

De takenlijst van beoordelaars is onderverdeeld in 3 categorieën: Niet gestart, Wordt uitgevoerd en Voltooid. Alle taken komen uiteindelijk in de categorie voltooid. Het laden van de takenlijst wordt trager naarmate er meer taken ingeladen moeten worden. Daarom is er een op admin niveau de mogelijkheid gecreëerd om een automatisch alle voltooide taken op te ruimen. 

Deze actie kunt u benaderen via extra->acties->verplaats voltooide taken. 

In de actie kiest u de groep waarvoor u de takenlijst wilt opruimen (bv score_assessor) en geeft u een aantal dagen op. Ook kunt u een terugkeerpatroon instellen, bv elke wekelijks. 

De job zal voor de opgegeven groepen alle taken van afgesloten formulieren, waarvan de sluitingsdatum langer dan het opgegeven aantal dagen geleden is, verplaatsen naar de prullenbak. De taken zijn nog niet definitief verwijderd. Dat gebeurd pas als de user zelf de prullenbak leegt. 

3.104.02 Exports als geplande actie 

Een datamanager export kan nu ook als terugkerende actie ingesteld worden. Maakt u bijvoorbeeld wekelijks een specifieke export om resultaten te verwerken dan kunt u deze nu instellen met een terugkeer patroon en op een rustig tijdstip. 

3.104. Moment van verzenden van een formulier tonen op een dashboard 

Het is nu mogelijk om het verzendmoment van een formulier te tonen op een dashboard. Deze optie is alleen beschikbaar via de XML. Hiervoor is een nieuwe node:  

<ShowVarInfo Variable=”frm_progress” Value=”2″ Display=”Moment” DateFormat=”l, d-M-y H:i” Separator=”, ” NewLine=”Yes” Templates=”xyz1234″/> 

 

 

Release Note versie 3.103 

Releasedatum: 30-04-2020

Diverse bugfixes

Release Note versie 3.102 

Releasedatum: 02-04-2020

3.102.01 Volgnummer bij formulieren 

Indien er meerdere formulieren van hetzelfde template in een boekje voorkomen, krijgen deze formulieren een volgnummer. Het volgnummer wordt vanaf deze sprint voorzien van twee voorloop nullen zodat de sortering van de formulieren blijft kloppen als er meer dan 9 formulieren toegevoegd worden. Deze wijziging geldt alleen voor nieuw in te voegen formulieren. Bij al ingevoegde formulieren zal het volgnummer niet wijzigen. 

3.102.02 Dynamische datumrange voor datumvragen. 

Het is mogelijk om bij een datumvraag de invoer te beperken. Dat kan statisch door het opgeven van een min/max waarde bv: Min=”1-1-2020” , maar kan nu ook dynamisch door het gebruik van een berekening. De min/max attributen bevatten dan een accoladetekst met de uitkomst van een item van het type berekening bv: Min={value:b_mindatum}. 

De berekening heeft dan bv als waarde: VALUEDATE(DATEVALUE(TODAY)30). 

De respondent kan dan een datum kiezen tot 30 dagen voor vandaag. 

3.102.03 Filtering op dashboards 

Voor dashboards en rapporten is een nieuwe XML attribuut gemaakt waarmee aangegeven kan worden of data meegenomen moet worden uit formulieren met de status Open, Gesloten of beiden (default). Dit attribuut kan gebruikt worden in de volgende nodes: 

VarData, Graph, Table, CalcData, VarSubjectData, TableIterateUser, Loop, Condition, Filter, ShowForm 

3.102.03 Controle OSCE-import 

Het is nu mogelijk om binnen een OSCE-boekje hetzelfde template vaker te gebruiken. Om te zorgen dat de importsheet geen fouten kan bevatten is er een optionele kolom template_serial toegevoegd. Deze kolom hoeft alleen opgenomen te worden als een template vaker binnen een OSCE-boekje geïmporteerd wordt. De kolom bevat dan een cijfer dat het volgnummer is van het template. 

3.102.03 Uitbreiding Spider grafiek 

De spidergrafiek in rapportages en contentpages kan nu verschillende templates als grafiek-assen gebruiken. Zo kan de score van een variabele in verschillende formulieren gevisualiseerd worden. 

Release Note versie 3.101 

Releasedatum: 05-03-2020 

3.101.01 E-mailadres afzender en replyadres overrulen 

Op admin+ kan het afzendadres voor uitnodigingen/herinneringen overruled worden met een vast e-mailadres. Hetzelfde is mogelijk voor het afzendadres van toegangslinks. 

Dit is handig wanneer gebruikers met een privé e-mailadres in Scorion staan en dit problemen geeft bij de aflevering van e-mails. 

Het is nu ook mogelijk om het replyadres van de mail aan te passen. Zo kan het verzendadres en het reply adres van elkaar verschillen. 

 3.101.02 Berichtenfunctionaliteit 

In Scorion zit een berichtenfunctionaliteit waarmee een e-mail gestuurd kan worden aan een gebruiker. Deze berichtenfunctionaliteit is uitgebreid zodat in schermen met een gebruikersoverzicht de e-mail aan geselecteerde gebruikers gestuurd kan worden en dat de mail d.m.v. accolade teksten gepersonaliseerd kan worden.  

3.101.03  Groep weergeven in rapporten van Peer en Group feedback 

Er is een nieuw rapportageelement: <GroupLabel NewLine=”Yes” />. Hiermee wordt de naam van de groep getoond waarover het rapport betrekking heeft.  

3.101.04  Openen formuliergroep toegevoegd aan de admin-modus 

Vanuit de admin modus kan de admin bij een gebruiker een aantal handelingen doen die de gebruiker zelf niet mag. Denk aan het openen van beoordelingsformulieren. In de admin-modus ontbrak nog de mogelijkheid om een formuliergroep te openen. Deze optie is toegevoegd. 

 3.101.05  Duits is toegevoegd als systeemtaal 

De Scorion3 interface is ook beschikbaar in het Duits. Als u Duits als keuze aan wilt bieden moet op admin+ niveau moet aangegeven worden dat Duits als taal beschikbaar is en bij bestaande organisaties moet de taal toegevoegd worden aan het veld sub_language. 

Release Note versie 3.100 

Releasedatum: 06-02-2020 

3.100.01 diverse bug fixes 

Er zijn diverse bug fixes gedaan. In versie 3.100 is geen nieuwe functionaliteit opgeleverd.  

Release Note versie 3.99

Releasedatum: 8-1-2020

3.99.01 Notificatie Takenlijst

De admin kan een notificatie instellen voor users met één of meerdere openstaande taken (voortgang uitgenodigd of bezig).
Instelbaar is:

 1. Welke groep(en) gebruikers een notificatie ontvangen
 2. Hoe vaak en op welk tijdstip de notificatie wordt gestuurd
 3. De emailtekst van de notificatie

Deze functionaliteit kan op Admin+ door onze supportafdeling aangezet worden.

3.99.02 Direct inleveren via de OSCE module

Een OSCE formulier kan dienen als een inleveropdracht. De gebruiker koppelt een bestand aan het formulier en het formulier wordt automatisch bij het verstrijken van de deadline verstuurd.
Nieuw in deze release is dat ingesteld kan worden dat de gebruiker al voor het verstrijken van de deadline zijn document definitief mag inleveren.

3.99.03 Afzendadres en afzender niet te wijzigen

Bij het versturen van een formulier staat de naam en het emailadres van een gebruiker als afzender opgegeven, maar kan overschreven worden. In deze versie zijn deze velden aangepast naar ‘read-only’. Deze aanpassing geldt niet voor gebruikers met een initiator- of een moderatorrol en heeft geen invloed op de profielpagina van een user.

3.99.04 Formulieren koppelen aan formuliergroepen

In de admin is aan het formuliertemplate een extra tabblad ‘formuliergroepen’ toegevoegd.
Hier is zichtbaar aan welke formuliergroepen het template gekoppeld is. Op dit tabblad kan het formuliertemplate aan andere formuliergroepen gekoppeld of ontkoppeld worden.

3.99.05 Uitbreiding opmaakmogelijkheden in een Custom Table

Binnen een custom table kan een voorwaardelijke opmaak worden meegegeven aan cellen. Deze optie is uitgebreid met een Style attribuut waardoor meer opmaak ondersteund wordt.

Bv:

<ConditionalFormat Style=”color:red;font-weight:bold;”/>

3.99.05 Performance contentpagina’s

Bij contentpagina’s met een selectieboom van groepen wordt de data nu efficiënter opgehaald.

Release Note versie 3.97 

Releasedatum: 29-10-2019 

3.97.01 Formviewer 

Scorion is niet bedoeld om in meerdere tabbladen tegelijk te werkenDe formviewer is aangepast zodat er minder snel sessieconflicten kunnen ontstaan als een gebruiker toch vanuit meerdere tabbladen tegelijk werkt.  

3.97.02 Rapportage 

 • Bij het genereren van een PDF rapport worden nu ook plaatjes die in een CustomTable staan geprint.  
 • Bij een ConditionalFormat in een CustomTable kan nu ook een waarde getoond woorden als de opgegeven variabele niet gevuld is 
 • Een CustomTable kan d.m.v. het attribuut Iterate=”Users” de regels loopen over alle onderliggende gebruikers

3.97.03 DKIM 

DKIM is een techniek waarmee de afzender van een e-mail geverifieerd kan worden. Door deze verificatie is de kans groter dat de mail afgeleverd wordt bij de ontvanger. DKIM werd al een tijd ondersteund maar vanaf 3.97 is het ook mogelijk om binnen een organisatie DKIM voor verschillende domeinen in te stellen.

Release Note versie 3.95

Datum release: 03-09-2019

 

3.95.S01 Twee-factor-authenticatie

Op organisatieniveau kan ingesteld worden dat het inloggen via 2 factor authenticatie (TFA) verlooptt. Naast de username en wachtwoord is dan ook een code nodig die via een app gegenereerd wordt. De Parantion Authenticator App is beschikbaar in de Android en in de Apple store. Eventueel kan ook de standaard google authenticator gebruikt worden.

TFA werkt niet in als er via een portal ingelogd wordt.
Indien u voor uw organisatie TFA wilt implementeren neemt u dan contact op met onze salesafdeling.
Als gevolg van deze wijziging verloopt het inloggen in de Admin+ altijd via TFA

 

3.95.S02 Losse respondent kunnen verwijderen bij een Scan

Indien een respondent bij een scan of 360 al begonnen is met invullen, kan deze niet meer verwijderd worden. In uitzonderlijke gevallen is dit wel wenselijk, daarom is op Admin+ niveau in te stellen dat een scan initiator respondenten met data mag verwijderen.

Als deze instelling aan staat, kan je vanuit de Admin modus een respondent verwijderen.

3.95.S03 Scope van de initiator zichtbaar

Door de geselecteerde gebruiker boven de grid (rooster) weer te geven, is het voor een initiator duidelijker voor welke gebruiker hij een actie doet. Deze aanpassing geldt voor de modules formulieren, score, scan en formuliergroepen.

 

3.95.S04 Vindbaarheid OSCE-toetsen

Voor een OSCE-moderator was de relatie tussen de OSCE in de boom en de grid (rooster) niet duidelijk. Aan de grid is daarom een kolom met de datum toegevoegd.

 

3.95.S06              Diverse bug-fixes

Release Note versie 3.94 

Datum release: 2807-2019 

3.94.S01 Verbetering ShowForm  

Op een dashboard kan met het ShowForm element een link naar het formulier en eventueel ook naar de gekoppelde dashboards getoond worden. Wanneer er gebruik gemaakt werd van een loop werd bij het ShowForm element op elke regel van de loop de link naar alle formulieren getoond. 

Nu wordt alleen de link die bij de betreffende regel hoort getoond. 

3.94.S02 Kiezen voor wie je feedback geeft bij een groepsbeoordeling 

Bij de module groepsfeedback kan sinds 3.88 de feedbackgever de mogelijkheid geboden worden om te kiezen aan welke groepsleden hij feedback wil geven. 

Standaard staan daarbij alle groepsleden aangevinkt. In deze spint is een attribuut toegevoegd waarmee aangegeven kan worden dat initieel geen van de groepsleden aangevinkt is: 

<GetLoopSubjects Selection=None”/> 

3.94.S03 Gekoppelde bijlagen downloaden als zipbestand 

Indien er aan een variabele bestanden gekoppeld zijn kunnen deze nu ook in een keer gedownload worden. Het bestand wordt dan als zipbestand met daarin de losse bijlagen opgeslagen. 

3.94.S04 Mogelijkheid voor eigen inlogpagina en wachtwoordmanagement bij gedistribueerde databases 

Voor klanten met een eigen database kan de inlogpagina en de pagina’s voor het aanvragen van een nieuw wachtwoord opgemaakt worden in de eigen huisstijl. Informeer bij onze salesafdeling naar de mogelijkheden. 

3.94.S06 Diverse bug-fixes 

Release Note versie 3.93 

Datum release: 0807-2019  

3.93.S01 Verbergen iconen takenlijst 

Op Admin+ kan worden ingesteld of bij de startpagina een takenlijst zichtbaar is voor de gebruikers. Indien de takenlijst niet zichtbaar is worden nu ook de iconen die bij de takenlijst horen verborgen. 

3.93.S02 Vaste kleur toevoegen aan een Feedbackgroep of aan SelectionCriteria 

In de rapportagemodule kunnen kleuren worden opgegeven waarmee de verschillende feedbacktypes of eigen selecties getoond worden. Sinds versie 3.89 kunnen in een rapportage feedbacktypes of selecties zonder data verborgen worden. Met de aanpassing van 3.93 blijven de kleuren per feedbacktype of selectie gelijk, ook als één van de feedbacktypes niet getoond worden. 

3.93.S03 Gekoppelde bijlagen downloaden als zip-bestand 

Indien er aan een variabele bestanden gekoppeld zijn kunnen deze nu ook in een keer gedownload worden. Het bestand wordt dan als zip-bestand met daarin de losse bijlagen opgeslagen. 

Release Note versie 3.92 

Datum release: 1706-2019  

3.92.S01 Refresh-knop dashboard aangepast 

Een dashboard (contentpage) kan optioneel: 

 1. Gecachte data tonen (niet automatisch verversen) 
 1. Waardes van een geselecteerd moment tonen (timemachine)

Als een van deze opties is ingeschakeld, wordt een datum en tijd getoond met daarbij een refreshknop om het dashboard te verversen. 

3.92.S02 ShowForm met bijlagen ook mogelijk in custom table 

In sprint xxx is het ShowForm element (waarmee de link naar een formulier getoond wordt) uitgebreid met de mogelijkheid om ook een link te tonen naar de gekoppelde bijlages van dat formulier. Deze optie werkt nu ook als deze gebruikt wordt in een CustomTable. 

3.92.S03 Laatste inlog ook registreren vanuit formulier 

Beoordelaars met een account in Scorion loggen normaal in om daarna via hun takenlijst bij de openstaande beoordelingen te komen. Het is echter ook mogelijk om voor elke taak een e-mail te sturen met de link naar het formulier dat beoordeeld moet worden. 
Deze manier van toegang werd niet zichtbaar in het veld laatste login, waardoor het leek alsof een user geen activiteit in Scorion heeft. Vanaf deze versie wordt daarom toegang via een link ook geregistreerd als een loginactiviteit. 

3.92.S04 Extra stap bij verwijderen gebruikers 

Als een gebruiker verwijderd wordt, verdwijnen in de database alle scores van die gebruiker. 
Het gaat dan niet alleen om de scores die een gebruiker ontvangen heeft, maar de scores die deze gebruiker aan andere users gegeven heeft. Het verwijderen van een beoordelaar kan er daardoor voor zorgen dat een beoordeling in een studentendossier niet meer zichtbaar is. 

Het advies is daarom om geen accounts te verwijderen. 
Als extra waarschuwing wordt nu bij het verwijderen van een gebruiker aangegeven op welke dossiers dit invloed heeft. 

Release Note versie 3.91 

Datum release: 2904-2019 

Scorion heeft een versie overgeslagen. We gaan van 3.89 direct door naar 3.91. Deze versie bevat functionaliteit van twee sprints. 

3.91.S01 Export gebruikers 

Bij het exporteren van gebruikers kan nu opgegeven worden welke velden geëxporteerd moeten worden. Ook is het mogelijk om een export te maken op basis van de set velden van een vorige export. De rollen en groepen worden standaard niet geëxporteerd, maar kunnen met een vinkje geselecteerd worden. 

3.91.S02 Diverse OSCE verbeteringen  

Naamgeving OSCE boekjes 

In de weergave voor de moderator en de student wordt achter het label van het OSCE-boekje ook de groepsnaam weergegeven. Voorheen werd hier het hele pad naar de groep weergegeven. Vooral bij meer gelaagde structuren werd dit onoverzichtelijk. Nu wordt alleen nog het label van de groep weergegeven.  

Multiple kunnen wijzigen van deadline en beoordelaar en/of autoclose datum 

Op het laagste niveau is het nu mogelijk om voor meerdere formulieren de beoordelaar, de deadline en/of de autoclose datum te wijzigen. Het wijzigen is alleen mogelijk als de uitnodigingen nog niet verzonden zijn. De bijbehorende geplande acties worden automatisch bijgewerkt. 

Uitnodigingstekst OSCEboekje 

Binnen de OSCE-module zijn er twee manieren om uitnodigingen te versturen. 

 1. Vanaf het boekjes niveau voor alle onderliggende formulieren (m.u.v. van de formulieren met een deadline). 
 1. Op formulierniveau.

Elk niveau heeft zijn eigen uitnodigings- en herinneringstekst. Worden de uitnodigingen vanaf het boekje verzonden dan wordt ook voor alle onderliggende formulieren de uitnodigingstekst van het boekje gebruikt. Deze uitnodigingstekst is vanaf nu ook door de administrator aan te passen bij de instellingen van een OSCE-boekje.  

Overzicht geplande acties 

Bij een OSCE worden op moderator niveau diverse geplande acties aangemaakt. Bijvoorbeeld voor het versturen als de deadline verstreken is. Bij het wijzigen van de formulieren worden deze taken automatisch bijgewerkt en in de regel zal de moderator dus niets aan de geplande acties hoeven te doen. 

Om toch meer zicht te krijgen op de acties die bij een OSCE-boekje horen, staan alle geplande acties niet alleen in de algemene lijst die via Extra -> Geplande acties te benaderen is, maar ook op een apart tabblad bij elk ingevoegd OSCE-boekje.  

OSCE import vanuit .CSV 

Het inputbestand voor de OSCE importjob kan nu ook van het formaat .CSV zijn. Kies hiervoor in Excel voor de optie ‘CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken)’ het scheidingsteken dient altijd een punt komma te zijn. 

Notificaties bij OSCE module 

Bij de OSCE module kan op Admin+ niveau ingesteld worden dat er notificaties verzonden worden aan de eigenaar van het formulier (student) of de moderator. Dit is vergelijkbaar met de notificaties zoals die voor andere modules beschikbaar zijn. 

Het gaat om de volgende notificaties: 

 • Beoordeling aangemaakt 
 • Beoordeling ingevuld  
 • Beoordeling gesloten 
 • Beoordeling heropend

3.91.S03 Uitbreiding Detailknop in formulier 

Met een knop van het type ‘Detail’ kunnen de ingevulde antwoorden in een formulier getoond worden. Standaard worden hier alle variabelen getoond die in het formulier zitten, ook als deze geen waarde bevatten, bijvoorbeeld omdat een gebruiker ze door de routing in het formulier niet gezien heeft. Door het toevoegen van het attribuut OnlyFilled=”Yes”worden alleen de variabelen die daadwerkelijk data bevatten getoond. Deze optie is alleen via de XML beschikbaar. 

3.91.S04 Sortering Loopsubjects 

Bij de groepsfeedback modules waarbij gelooped wordt over alle leden in een groep stonden de groepsleden in willekeurige volgorde. Aan de Loopsubject is nu een sortering toegevoegd. Deze gaat op de volledige naam. De subjects staan daardoor gesorteerd op voornaam. 

3.91.S05 Groep toevoegen als non-named respondenten bij een groepsfeedback 

Bij de module groepsfeedback is er nu de optie om gebruikers uit een groep toe te voegen als  non-named respondent (uitnodigen op emailadres).  

Release Note versie 3.89 

Datum release: 27-03-2019 

3.89.S01 Alleen rapporteren over feedbackgroepen met data 

Bij een 360 graden feedback of een groepsfeedback kunnen voor een Scorion omgeving feedbackrollen gedefinieerd worden. Het kan zijn dat er in een Scorion omgeving veel verschillende feedbackrollen zijn, maar dat er bij het uitsturen van een formulier slechts aan enkele feedbackrollen om feedback gevraagd wordt.  

In een dergelijk geval kan nu in een rapport een custom selectie gedefinieerd worden, waarbij aangegeven wordt dat selecties zonder data niet in het rapport getoond worden. 

3.89.S02 Nieuwe stop knop 

Er is een nieuw type knop ‘StopNoValid’ waarmee de data opgeslagen wordt zonder te controleren of alle verplichte vragen ingevuld zijn. Daarna wordt de sessie volledig beëindigd en wordt de terugkeerpagina getoond. 

Een sessie wordt ook volledig afgesloten als een formulier via een ‘Next’ knop op de laatste pagina verlaten wordt (voortgang  klaar) of via een ‘Close’ knop afgesloten wordt (status gesloten). 

Als een formulier op deze manier verlaten wordt, zal er bij het openen van een nieuw formulier geen melding komen dat er al een formulier actief is. Wordt een formulier niet via een van deze knoppen verlaten, maar bv door het tabblad te sluiten dan blijft op de achtergrond de sessie actief. 

3.89.S03 Autoscale bij een frequentiegrafiek minimale stappen van 1 

Een frequentiegrafiek neemt nu, indien gekozen is voor een autoscale minimale stappen van 1. Zo komt het niet meer voor dat een frequentiegrafiek een schaal in decimalen heeft.  

3.89.S04 Velden in de datamanager tonen op boekjesniveau 

Een veld kunt u met de zichtbaarheidsinstellingen tonen in de datamanager (default niet getoond).  Door het veld aan een formulier of boekje (formuliergroep) te tonen wordt dan het veld getoond in de datamanager. 

Bij formulieren krijgt u de veldwaarde van zowel de eigenaar als de invuller te zien. Vanaf 3.89 worden velden ook getoond op het boekjesniveau. Hier ziet u alleen velden voor de eigenaar van het boekje, de onderliggende formulieren kunnen immers verschillende invullers hebben. 

3.89.S05 Standaard mappen voor gebruikers 

Voor nieuwe gebruikers wordt niet meer standaard de mappen “Mijn imports” en “Mijn exports” aangemaakt. Alleen indien een gebruiker een import of export actie uitvoert zullen deze mappen aangemaakt worden. 

Release Note versie 3.88 

Datum release: 103-2019 

3.88.S01  Waardes van variabelen wissen  

In 3.87 is de value node ontwikkeld waarmee waardes van variabelen overgenomen kunnen worden naar een andere variabele. In deze spint is de value node uitgebreid met de mogelijkheid om waardes van variabelen te wissen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bij een scan de feedbackgever de optie te geven om zijn feedback anoniem te geven. Een value node kan in een conditie geplaatst worden. 

3.88.S02 Autoverzend optie bij een Scan Initiator 

Het is nu als initiator van de scanmodule mogelijk om de uitnodiging en herinneringen voor een respondent als actie in te plannen voor een later moment. 

3.88.S03 Keuze van groepsleden bij groepsfeedback 

Bij een groepsfeedback worden standaard de vragen gesteld over alle leden van de groep. Het kan echter voorkomen dat een respondent niet over alle groepsleden feedback kan geven. Met een GetLoopSubjects node kan nu de respondent kiezen over welke groepsleden zij feedback wil geven. 

Wilt u deze optie gebruiken neem dan contact op met onze supportafdeling.  

3.88.S04 Rapportage groepsfeedback 

Bij de groepsfeedback kan onderscheid gemaakt worden tussen vragen die over de groep gaan en vragen die over elk individueel lid van de groep gesteld worden. Dit gaf bij de rapportage een verschil tussen het maken van een Individueel rapport en een groepsrapport. Vanaf 3.88 staan bij beide type rapporten standaard  de juiste respondenten geselecteerd en is er geen handmatige actie meer nodig. 

3.88.S05 Op een dashboard een link naar bijlagen tonen 

Op een dashboard kan met een ShowForm element een link naar het onderliggende formulier getoond worden. Dit element is uitgebreid met de optie om naast deze link ook de bijlages die aan dat formulier gekoppeld zijn te tonen. 

De bijlages worden getoond d.m.v. een paperclip. Indien er geen bijlages gekoppeld zijn is de paperclip zwart. Als er bijlages gekoppeld zijn is de paperclip blauw en aanklikbaar. In een pop up worden de links naar alle bijlages getoond en deze zijn vandaaruit te openen. U kunt alle bijlages tonen of alleen de bijlages van een specifieke variabele. 

 

Release Note versie 3.87 

Datum release: 21-01-2019 

3.87.S01  Uitbreiding migratiescript  

 • In het najaar van 2018 zijn we gestart met het migreren van grote organisaties naar een eigen gedistribueerde database. Een eigen database is een voorwaarde om te kunnen starten met Scorion X. Op basis van de eerste migraties is het script verder uitgebreid. 

3.87.S02 Opslaan van waardes van boekjesvelden 

 • Boekjesvelden (formuliervelden) kunnen gebruikt worden om een kenmerk mee te geven aan alle formulieren in een boekje. Deze waarde kan in het formulier getoond worden door middel van een accoladetekst {value:<metanaam>:parent} ook kan deze waarde gebruikt worden voor condities in het formulier. In sommige gevallen is het echter wenselijk om de waarde van de boekjesvelden daadwerkelijk in een item van het formulier op te slaan. Hiervoor is de value-node ontwikkeld. Vraag bij onze supportafdeling om ondersteuning als u hiervoor een toepassing heeft.  

3.87.S03 Refactor GAIA koppeling 

 • De koppeling met het PE-online register van GAIA is aangepast zodat wij deze voor meerdere organisaties te gebruiken is. 

 

Release Note versie 3.86 

Datum release: 17-12-2018 

3.86.S01 OSCE-toetsen importeren 

 • Het klaarzetten van toetsen binnen de OSCE-module kan als het om veel groepen gaat veel werk zijn. Er is nu importfunctionaliteit ontwikkeld waarbij de toetsen op basis van een .txt bestand geïmporteerd kunnen worden. Vraag bij onze supportafdeling naar de mogelijkheden. 

3.86.S02  Logvariable bij een alert 

 • Het is nu mogelijk om bij een alert een variabele van het type datum of text op te nemen. Op deze variabele wordt het (laatste) moment van verzenden opgeslagen. Het is dan ook mogelijk om op basis van de die timestamp het bericht terug te zoeken in de outbox.  

3.86.S03 Mailverzending met plain text alternative 

 • Alle e-mails vanuit Scorion worden vanaf deze versie tevens verzonden met een plain text alternative. Hierdoor zal de e-mail minder snel als spam aangemerkt worden. 

3.86.S04 Performance bij bekijken van mailboxen  

 • Als admin is het mogelijk de outbox van een gebruiker tee bekijken. Zo kunt u zien welke uitnodigingen, herinneringen of alerts er vanuit het account van een gebruiker verstuurd zijn. 
 • De performance van deze functionaliteit is vanaf deze versie sterk verbeterd. 

 

Release Note versie 3.85 

Datum release: 28-11-2018 

3.85.S01 Dropdown bij het kiezen van een feedbackgever 

 • Bij (beoordelings)formulieren waarbij de gebruiker kan kiezen uit named feedbackgevers is er de keuze om dit weer te geven als autocomplete veld of als een dropdown menu. De weergave als dropdown was gelimiteerd tot 100 feedbackgevers. Dit is opgehoogd naar 1000 feedbackgevers. Daarboven treden er performance problemen op. Voor het gebruikersgemak adviseren wij bij meer dan 15 mogelijke feedbackgevers de autocomplete weergave. 

3.85.S02  Inactieve beoordelaars 

 • Inactieve beoordelaars worden niet meer weergegeven in de lijst beoordelaars. Ook werkt een verzonden link niet meer als de beoordelaar inactief is. 

3.85.S03 Alerts via de outbox 

 • Alle alerts die vanuit een formulier verzonden worden, worden nu opgenomen in de outbox van de van het formulier. 

3.85.S04 Verwijderen en downloaden van bestanden in activiteitenlog 

 • Het downloaden en verwijderen van bestanden wordt opgenomen in de activiteitenlog. Het uploaden van een bestand werd al vastgelegd in de activiteitenlog.  

3.85.S05 Logging wijzigingen template instellingen 

 • Op admin niveau worden wijzigingen van template instellingen opgenomen in de activiteitenlog. Alleen wijzigingen t.o.v. de default instellingen wordt gelogd. 

3.85.S06 Items verbergen in de datamanager 

 • Indien een formulier zeer veel items bevat kan de limiet van de datamanager bereikt worden. Het is dan mogelijk om items te verbergen in de datamanager. Ze worden dan op scherm niet getoond, maar komen wel mee met een export. Bij het importeren van items wordt dan een kolom ‘VisibleTable’ opgenomen met als waarde ‘datamanager’ of ‘no’ 

 

Release Note versie 3.84 

Datum release: 18-10-2018 

3.84.S01 Werkplekbeoordeling 

 • In sommige werksituaties waarin een student beoordeeld moet worden is het niet mogelijk om de beoordelaar eerst via e-mail uit te nodigen. Daarom is een nieuwe optie toegevoegd aan de beoordelingsmodule. Hierbij koppelt de student een beoordelaar aan het formulier, vult het formulier in via voorinvullen samen met de beoordelaar in en kan vervolgens de beoordeling direct valideren en sluiten. De gekoppelde beoordelaar ontvangt op het opgegeven e-mailadres een notificatie dat er een beoordeling uit zijn naam is uitgevoerd. 
 • Deze constructie is in te richten door een knop van het type sluiten, waarbij in de XML de attributen CopyToParent=”Yes” en CloseParent=”Yes” op te nemen. Plaats deze button altijd in een conditie waarbij alleen de eigenaar van het formulier deze button kan zien omdat anders met deze button ook het bovenliggende boekje (formuliergroep)  afgesloten kan worden. 

3.84.S02 Bovenliggende boekje sluiten vanuit formulier 

 • In sommige situaties is het wenselijk dat met het sluiten van het laatste formulier in een boekje (formuliergroep) ook het boekje afgesloten wordt. Hiervoor kan bij een knop van het type ‘close’ in de XML een extra attribuut opgeven: CloseParent=”Yes”. Hiermee wordt naast het formulier ook het bovenliggende boekje (formuliergroep) afgesloten. 

3.84.S03 In een report de Loop constructie kunnen sorteren 

 • Bij het gebruik van een loop constructie op een dashboard (contentpage) kan nu opgegeven worden op welke variabele de output gesorteerd moet worden. 

3.84.S04 Conditie in vragenlijst op basis van boekje 

 • Het is mogelijk om bij een conditie de waarde van het formulierveld van het boekje te gebruiken. Hiervoor wordt in de XML bij  de conditie toegevoegd ParentData=”Yes”. Op deze manier kan een formulier in meerdere boekjes gebruikt worden en op basis van het boekje een andere routing bevatten. Deze optie werkt zowel voor condities bij vragen als de paginacondities. 
 • Het is hierbij dus van belang dat er een formulierveld gekoppeld is aan het boekje (formuliergroep). Deze kan vanuit de admin een waarde meekrijgen of het kan een waarde zijn die de student zelf moet kiezen bij het invoegen van het boekje (formuliergroep). 

3.84.S05 Berekening IN( indien variabele een lege waarde heeft 

 • Het is met de IN( ) functie van de berekeningsmodule mogelijk om te kijken of een bepaalde antwoordoptie van een meerkeuzevraag gekozen is. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om het aantal gegeven antwoorden te tellen of over meerdere vragen heen te controleren of niet meer dan het toegestane aantal antwoorden gegeven is. 

3.84.S06  Meertalige labels kunnen exporteren 

 • We kennen de mogelijkheid om van vragen een vertaling weer te geven op basis van de taalkeuze van de invuller. De vertaalde labels van vragen en antwoordopties konden al via een import toegevoegd worden. Vanaf 3.84 kunnen de vertalingen ook geëxporteerd worden. 

3.84.S07 VarData met ParentContainerData=”Yes” ook ondersteunen in CustomTable  

 • In de rapportage kan verwezen worden naar de data van het bovenliggende boekje (formuliergroep). Deze optie werd nog niet ondersteund binnen een CustomTabele.Pagina-einde 

Bugfixes 

3.84.S08 Herinneringen niet meer sturen als de container gesloten is 

 • Met een ingesteld terugkeerpatroon kon het voorkomen dat er herinneringen gestuurd werden voor formulieren die al afgesloten waren. Nu wordt bij een herinnering gecontroleerd of het formulier de status open heeft. 

3.84.S09 Weigeren is nog mogelijk bij gesloten formulier 

 • We kennen de mogelijkheid om een verzoek tot feedback te weigeren., ook als het formulier al deels ingevuld is. Hiervoor is de {linkhtml:refusedata} accoladetekst die bv in de uitnodigingsmail opgenomen kan worden. Het was nog mogelijk een formulier te weigeren ook als het al afgesloten was. Nu is weigeren alleen mogelijk zolang het formulier de status open heeft. 

3.84.S10 Gedeelde mappen opent niet via het hoofdscherm 

 • Gedeelde mappen staan sinds 3.83 in een hoofdmap ‘Mijn gedeelde mappen’. De onderliggende mappen waren wel via de tree te benaderen, maar niet via het midden scherm. Dat is nu verholpen. 

3.84.S01 Wijzigen foutmelding bij import met verkeerde karakterset 

 • Indien een importbestand karakters bevat die niet correct verwerkt kunnen worden krijgt u een foutmelding. De bestaande foutmelding was niet duidelijk en is nu aangepast. 
 • De import kan karakters verwerken die onderdeel zijn van de XXXX tekenset. Alle tekens met uitzondering van het euroteken ‘€’ zijn te verwerken.  
 • Teksten geknipt en geplakt van Microsoft Word kunnen tekens bevatten die niet correct verwerkt kunnen worden. Meestal gaat het dan om een apostrof of een liggend streepje. Indien u deze vervangt door de standaard versie zal het bestand verwerkt worden.  
 • Apple computers maken gebruik van een andere tekenset, importbestanden die gemaakt zijn op een Apple computer kunnen daarom meestal niet verwerkt worden.

Release Note versie 3.83 

Datum release: 01-10-2018 

3.83.S01 Scheidingstekens in exports 

 • Data waarbij in de tekstvelden aanhalingstekens gebruikt worden, kan niet altijd correct ingelezen worden door Excel of SPSS. Bij het exporteren van data of items worden daarom aanhalingstekens nu zo geëxporteerd dat het bestand bij het inlezen in bv Excel of SPSS correct gesplitst wordt.  

De zin:  “Deze zin bevat een “citaat” binnen de zin” 

Zal worden geexporteerd als: 

“Deze zin bevat een “”citaat”” binnen de zin” 

Excel en SPSS zullen de dubbele aanhalingstekens herkennen en weer weergeven als een enkel set aanhalingstekens. 

NB: Aan de import is niets veranderd. Hierbij wordt tekst exact verwerkt zoals deze in het importbestand staat. 

3.83.S02 Feedback van Scans anonimiseren 

 • Feedback van feedbackgevers die per e-mail uitgenodigd zijn, kan na het sluitend van de scan geanonimiseerd worden.  
 • Per template kan ingesteld worden of het e-mailadres van de feedbackgever na sluiten van de scan gewist moet worden. Er kan tevens een vervangende tekst opgegeven worden. 

3.83.S03 Filtergroep op een Feedback groep 

 • Bij formulieren van het type score (beoordeling) of scan kan een feedbackgroep opgegeven worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn iedereen of een iedereen op een (groepsniveau)hoger/lager of een specifieke groep. 
 • Nu is het mogelijk om de feedbackgroep te filteren met een of meerdere filtergroepen. Op de template is een instelling filtergroep(en) hier kan kommagescheiden een of meerdere groepen opgegeven worden d.m.v. de unieke naam van die groep.  
  • Tussen de feedbackgroep en de filtergroep(en) is de operator EN 
  • Tussen de filtergroepen zelf is de operator OF 
  • Feedbackgroep: Iedereen een niveau hoger 
  • Filtergroep: GroepA en GroepB 
  • Geeft daarom als resultaat alle users die: 
  • Op een niveau hoger staan EN (in GroepA OF GroepB) zitten. 

Release Note versie 3.82

Datum release: 27-08-2018

3.82.S01 Pagina-navigatie voor dashboards (content page) en rapportages op scherm

Indien een dashboard of rapportage uit meerdere pagina’s bestaat komt er onder aan de pagina een navigatiebalk met de pagina’s en navigatieknoppen. Op kleinere schermen viel deze navigatie gedeeltelijk buiten beeld. In de nieuwe versie blijft het onderste deel van het scherm gereserveerd voor de pagina-navigatie en hebben de content en de navigatie een eigen scrol balk.

3.82.S02 Gedeelde mappen standerd onder een hoofdmap ‘Mijn gedeelde mappen’

Een administrator kan mappen delen met groepen gebruikers. Indien een gebruiker veel gedeelde mappen heeft, werd het bestandsbeheer onoverzichtelijk. Daarom staan alle met de gebruiker gedeelde mappen nu onder een hoofdniveau ‘Mijn gedeelde mappen’.

3.82.S03 Link om het hele account van een gebruiker “read only” in te kunnen zien

Met de accoladetekst {link:readonlyaccess} of {linkhtml:readonlyaccess:HIER} kan in een formulier respectievelijk een linktekst of de klikbare link getoond worden waarmee leesrechten gegeven wordt voor het hele portfolio van een student. De link is geldig zolang het desbetreffende formulier de status ‘Open’ heeft.

3.82.S04 SurfConext schakelt over op SHA-256

SurfConext past binnenkort de versleuteling van gegevens voor zijn portals aan naar SHA-256. In Scorion hebben wij gezorgd dat we deze techniek ondersteunen. Alle portals zullen daardoor ook na de update van SurfConext blijven werken.

3.82.S05 Ondersteunen van frequentie op een variabele van type datum

Deze optie is alleen beschikbaar via de XML. Hiervoor zijn drie nieuwe attributen.

Aggregation: Week / Month / Year (standaard = Year)
AggregationDateStart: begin datum aggregatie periode (standaard: leeg, dwz automatisch adhv data)
AggregationDateEnd: eind datum aggregatie periode (standaard: leeg,dwz tot huidig tijdstip)

Een voorbeeld van de xml ziet er dan als volgt uit:		

Release Note versie 3.81 

Datum release: 30-07-2018 

3.81.S01 Accoladetekst omschrijving bij een items 

De omschrijving (description) bij een item kan getoond woorden d.m.v. een symbool (“een i-tje”) naast de vraag. Dit is in te stellen bij de eigenschappen van een vraag. In deze sprint is ontwikkeld dat de omschrijving ook als accoladetekst getoond kan worden: {description}. 

Het was al mogelijk om het label van een vraag {label:} en de ingevulde waarde {value:} van een vraag te tonen. 

3.81.S02 Rapport pas genereren bij een minimaal aantal feedbackgevers 

Bij een scan is het bij de instellingen van het template in te stellen dat een rapport pas gegenereerd mag worden als er minimaal N-feedbackgevers zijn. In deze sprint is ontwikkeld dat d.m.v. extra voorwaarden in de XML van de vragenlijst ook een minimum aantal per feedbacktype opgegeven kan worden. Er wordt pas een rapport gegenereerd als aan alle voorwaarden voldaan is. Indien niet aan de voorwaarden voldaan is ontvangt de gebruiker een melding. De voorwaarde is alleen in te stellen via de XML-editor. 

3.81.S03 Testvoorbeeld bij rapporten en contentpagina’s 

Het testvoorbeeld bij rapporten en content-pagina’s werkte niet als een tabel itereerde over systeemvariabelen. Deze weergave is aangepast. De tabel wordt nu eenmaal getoond zonder dummy data.  

3.81.S04 Conditie in een rapport op basis van ingevuld/niet ingevuld 

In een vragenlijst kon al een conditie gebruikt worden op basis van wel of niet ingevuld. In een rapport kon alleen nog op een minimale/maximale waarde of keuzeoptie conditioneel getoond worden. Dit is nu uitgebreid met de optie gevuld/niet gevuld. 

3.81.S05 Export van groepen 

Naast het importeren van een groepen-structuur is het nu ook mogelijk de bestaande groepen-structuur te exporteren. Het exportbestand heeft dezelfde indeling als het importbestand. Met een export van de bestaande groepen is het nu heel makkelijk om bijvoorbeeld onder de bestaande groepen een extra niveau toe te voegen. 

3.81.S06 Doorinloggen naar functionele accounts 

Het is vanaf deze versie mogelijk om een user met gebruikersbeheer te laten door-inloggen naar een moderator of initiatoraccount. Indien ingesteld is dat bij portfolio’s het door-inloggen read-only is, geldt dit niet voor de functionele accounts. Zo kan een user met een inlognaam toegang krijgen tot meerdere moderators en kunnen de accounts makkelijker beheerd worden. 

3.81.S07 Velden van het type berekening tonen in de datamanager 

Velden van het type berekening konden niet getoond worden in de datamanager. Dit veroorzaakte een beveiligingswaarschuwing in het account. Vanaf 3.81 kan een berekend veld wel in de datamanager getoond worden. Veldberekeningen kunnen vertragend werken op het laden van de datamanager. Wij adviseren daarom om standaard berekende velden niet in de datamanager zichtbaar te maken.  

3.81.S08 Kruisvariabele in een word rapportage 

Een tabel of grafiek met een kruisvariabele kon niet altijd in een Word-rapportage weergegeven worden. Dit is nu hersteld zowel voor een tabel op basis van frequenties als gemiddelde. 

Release Note versie 3.80 

Datum release: 30-07-2018 

3.80.S01 Weergave van gebruikersgroepen 

 • In een groepsstructuur wordt alleen nog het niveau ‘gebruikersgroepen’ weergegeven als de gebruiker daadwerkelijk zelf groepen aangemaakt heeft. Dit is van toepassing op alle rollen waarbij een gebruiker een groepsstructuur kan zien. 

3.80.S02 Mogelijkheid om bij een dashboard (contentpage) de groep(en) te bepalen  

 • Bij een dashboard kan een selectie boom met groepen getoond worden, waardoor de gebruiker het dashboard per groep kan bekijken. Het is nu mogelijk om bij de instellingen van een dashboard komma gescheiden een of meerdere metanamen van  groepen op te geven, zodat de selectie boom alleen zal bestaan uit de opgegeven groepen.  

3.80.S03 Filter in een dashboard (contentpage) op basis van een boekje (formuliergroep) 

 • Het is mogelijk om bij een tabel of grafiek een filter op te geven. Dit filter kon al op formulier-template maar kan nu ook filteren op formuliergroep-template of de combinatie van beiden. 
 • Tussen formulier-groepen is de logische operator altijd OF tussen formulier-templates is de logische operator altijd OF, tussen formulier-groepen en formulieren-templates is de logische operator altijd EN. 
  • Bijvoorbeeld: (formuliergroep_A OF formuliergroep_B) EN (formulier_1 of formulier_2) 

3.80.S04 Dashboard (contentpage) op basis van persistent data 

 • Het laden van alle data voor een dashboard kan soms lang duren. Voor dashboards waarbij de onderliggende data niet vaak verandert kan gekozen worden voor de optie persistent data. Het dashboard wordt dan getoond op basis van de laatst beschikbare data. Dit wordt aangegeven d.m.v. een datum van de dataversie en een refresh knop. 

3.80.S05 Sortering van keuzeveldopties 

 • Het is mogelijk om de volgorde van antwoordopties te wijzigen. Als er maar een paar opties zijn kan dit in het wijzigen scherm van het keuzeveld d.m.v. de pijltjes achter de keuzeopties. Als er echter veel antwoordopties zijn waarbij er een toegevoegd moet worden kan deze methode omslachtig zijn. Bij de opties van alle keuzevelden staat nu ook de optie sorteren. Daar kan een keuzeoptie d.m.v. ‘drag and drop’  verplaatst worden. 

 3.80.S06 Namen van gedeelde mappen synchroniseren 

 • Bij met gebruikers gedeelde mappen verandert de naam van de map niet mee als de naam van een gebruiker veranderd. Hiervoor is nu onder Bewerken->wijzigen de optie “synchroniseer mappen” opgenomen. Hiermee wordt de naamgeving van de mappen gesynchroniseerd met de naam van de gebruikers. 

 3.80.S07 Tekens in het label van een groep 

 • Bij imports wordt gecontroleerd op de tekenset. Alleen tekens uit de ‘us-ascii’ en ‘iso-8859-1’ karakterset kunnen worden verwerkt. Omdat bij de import van users de plaatsing in groepen op basis van label gebeurt, is nu afgevangen dat groep-labels ook alleen ‘us-ascii’ en ‘iso-8859-1’ mogen bevatten. 

3.80.S08 Valideer op gekoppelde beoordelaar 

 • Bij beoordelingsformulieren is de instelling ‘valideer op gekoppelde beoordelaar’. Deze is aangepast zodat de check alleen gedaan wordt bij het klikken op ‘ok en verzenden’. Zo kan een student een formulier al voor invullen voordat er een beoordelaar gekoppeld is. 

3.80.S09 Afzendadres email 

 • Mails vanuit Scorion worden vanaf nu weer verzonden vanuit het ingestelde e-mailadres. In de strijd tegen spam was dit een Parantion e-mailadres. Deze maatregel is inmiddels achterhaald. 

 3.80.S10 Read only vragen in condities 

 • Het ‘read only’ weergeven van vragen in een conditie wordt niet ondersteund. Het was echter wel mogelijk om vragen met het kenmerk ‘read only’ in een conditie te plaatsen. Vanaf deze versie is het niet mogelijk vragen met het kenmerk ‘read only’ in een conditie te slepen of vragen die al in een conditie staan deze waarde te geven. 
 • Een alternatief voor het gebruik van de ‘read only’ optie is de weergave op basis van accoladeteksten: {label:} en {value:}. Hiermee wordt de vraagtekst en het ingevulde antwoord weergegeven.  

Release Note versie 3.79 

Datum release: 21-06-2018 

3.79.S01 Alle onderliggende OSCE formulieren sluiten 

 • De OSCE moderator kan nu voor meerdere boekjes te gelijk alle onderliggende formulieren afsluiten. Hiervoor moeten alle boekjes aangevinkt worden en via Bewerken-> Sluit alle formulieren. Deze actie werkt alleen voor het sluiten van formulieren. Het openen van formulieren gaat per boekje. Dan is het wel mogelijke om meerdere formulieren tegelijk te openen. 

3.79.S02 Export alle data van een user 

 • Op admin+ kan ingesteld worden dat een user eenCSV of SPSS export kan maken van al zijn formulieren. Hieraan is in 3.79 de regel toegevoegd dat voor de module Scan en Score (beoordeling) alleen afgesloten formulieren geëxporteerd worden. 

3.79.S03 Omvang van bestandsbeheer in MB tonen 

 • De omvang van het bestandbeheer werd, als deze groter was dan 1000MB in Gigabytes getoond. Hierdoor was er geen verschil zichtbaar tussen 1501MB/2000Mb en 1999MB/2000MB. Beiden werden weergegeven als 2GB/2GB. Door de omvang in MB’s te tonen kan een gebruiker beter zien hoeveel opslagruimte er in zijn account beschikbar is. 

Release Note versie 3.78

Datum release: 30-05-2018

3.78.S01 Loggen van de het gebruik van deellinks

 • Een eigen formulier, een formuliergroep of een heel portfolio kan gedeeld worden d.m.v. een deellink. Vanaf deze versie is in de activiteitenlog zichtbaar dat een deellink gebruikt is.

3.78.S02 Logging aanpassen van admin+ instellingen

 • Op admin+ niveau kunnen de instellingen voor een organisatie beheerd worden. Sinds versie 3.76 worden wijzigingen in deze instellingen gelogd in de activiteitenlog. Indien er meerdere omgevingen onder een Admin+ vallen, is in de activiteitenlog zichtbaar voor welke omgeving de wijziging gedaan is.
 • Activiteitenlog standaard zichtbaar bij de Admin+

3.78.S03 Optimalisatie export

 • De exportfunctie is geoptimaliseerd. Voor het maken van een export van een specifieke formuliergroep of template wordt nu alleen data van de selectie opgehaald.

3.78.S04 Uitlijning voettekst rapportage

 • In sommige situaties was de uitlijning van teksten in de voettekst van een rapport niet op dezelfde hoogte. Dit is in de deze sprint opgelost.

Release Note versie 3.77

Datum release: 18-04-2018

3.77.S01 Wijzigen van een username in de Activiteitenlog

 • Als een username gewijzigd wordt zal dit als een regel in de activiteitenlog opgenomen worden. Zichtbaar is dan wat de nieuwe username is en wat de oude username was.

3.77.S02 Dashboard op basis van gegeven scores

 • Het is nu mogelijk om voor beoordelaars een dashboard te maken met alle door hen gegeven scores binnen een formulier. De constructie werkt volgens onderstaande XML, waarbij u zelf de variabelen moet definiëren.

3.77.S03 Rol bij export gebruikers

 • Bij het maken van een export van gebruikers worden nu ook de rollen van een user geëxporteerd.

Release Note versie 3.77

Datum release: 18-04-2018

3.77.S01 Wijzigen van een username in de Activiteitenlog

 • Als een username gewijzigd wordt zal dit als een regel in de activiteitenlog opgenomen worden. Zichtbaar is dan wat de nieuwe username is en wat de oude username was.

3.77.S02 Dashboard op basis van gegeven scores

 • Het is nu mogelijk om voor beoordelaars een dashboard te maken met alle door hen gegeven scores binnen een formulier. De constructie werkt volgens onderstaande XML, waarbij u zelf de variabelen moet definiëren.

3.77.S03 Rol bij export gebruikers

 • Bij het maken van een export van gebruikers worden nu ook de rollen van een user geëxporteerd.

Release Note versie 3.76

Datum release: 14-03-2018

3.76.S01 Refactor: delen Formuliergroepen, delen Portfolio

 • Het delen van Formuliergroepen is aangepast. Een Formuliergroep kan nu gedeeld worden door:
  • De {link:formgroup} op te nemen in een formulier.
  • Door een Formuliergroep te koppelen aan een formulier.
  • Door het versturen van een (beveiligde) deellink.

Een uitgebreide beschrijving vindt u hier.

 • Bij het delen van een Portfolio is het nu mogelijk de link te versturen door middel van een beveiligde link.

3.76.S02 Meervoudig verwijderen van groepen

 • Het verwijderen van groepen in een hiërarchie, bijvoorbeeld omdat deze betrekking hadden op een afgesloten collegejaar, was omslachtig. Alle onderliggende groepen moesten eerst leeg gemaakt en verwijderd worden. Nu komt, indien de groep onderliggende groepen bevat, de vraag of de onderliggende groepen ook verwijderd dienen te worden. Klikt u op ja dan zal de groep, met alle onderliggende groepen worden verwijderd. De gebruikers blijven uiteraard wel bestaan.

3.76.S03 Uitbreidingen OSCE module

 • Aantal te koppelen bestanden kan beperkt werden van 1 tot oneindig.
 • De synchronisatie functionaliteit zal niet langer formulieren toevoegen of verwijderen, maar zal de gebruiker(s) in de groep vergelijken en aangeven wie er wel of geen formulieren heeft.
 • Op template niveau kan ingesteld worden of er voor de moderator alleen beoordelaars van de bovenliggende groep gekozen mogen worden.
 • Op individueel niveau kan de moderator nu formulieren toevoegen of bij bestaande formulieren de deadline aanpassen of de beoordelaar wijzigen.

Een uitgebreide beschrijving vindt u hier.

3.76.S04 Logging configuratie

 • In deze sprint is de volgende stap gezet om wijzigingen op de inrichting van een omgeving te loggen. In deze sprint is het wijzigen van admin+ instellingen gerealiseerd. In de komende sprints zal deze functionaliteit verder ontwikkeld worden en uitgebreid worden naar diverse andere niveaus.

3.76.S05 Ondersteuning bestandtypes voor uploader in een formulier

 • De uploader in een formulier ondersteunt nu alle bestandtypes die ook via het bestandsbeheer geupload kunnen worden.

3.76.S06 diverse Bugfixes, waaronder onder andere…..

 • Werking “on page” condities als de vraag meerdere keren voorkomt in de vragenlijst
 • Export van keuzevelden is gelijkgetrokken aan de indeling van het importbestand

3.76.S06 voorbereidingen Scorion X

 • In deze en de komende sprints wordt er gewerkt aan een nieuwe omgeving voor (eind)gebruikers van Scorion.

Datum release: 08-02-2018

3.75.S01 Unieke naam bij het aanmaken van een groep

 • Net als bv items en keuzevelden hebben groepen naast een label ook een unieke naam. Vanaf nu wordt deze unieke naam door het systeem gegenereerd. Eventueel is deze naam zelf aan te passen.

3.75.S02 OSCE-module

 • In de OSCE-module is het nu mogelijk om formulieren een automatische sluitdatum mee te geven

3.75.S03 Wachtwoord instellen en wachtwoord resetten

 • Na instellen of het wijzigen van het wachtwoord via de link ‘wachtwoord vergeten’, komt een user niet meer direct in de applicatie, maar moet de user via het standaard inlogscherm inloggen. Hier kan met de username en het nieuwe wachtwoord ingelogd worden. Deze aanpassing is nodig voor de voorbereidingen voor 2-stap-verificatie bij het inloggen. Deze functionaliteit komt later dit jaar beschikbaar en zal per organisatie optioneel in te stellen zijn.

3.75.S04 Delen formuliergroepen (boekjes)

 • In deze sprint zijn de voorbereidingen getroffen voor het makkelijker delen van formuliergroepen. De wijzigingen hiervoor komen beschikbaar in 3.76.

3.74.S01 Dashboard

 • Stationstoetsmodule: Mogelijkheid om aan studenten (osce_user) hun eigen score op een dashboard te presenteren
 • Selectieboom uitgebreid met de optie ‘Gebruikers per groep’ hiermee kunt u bv voor een docent een contentpage per student tonen.

3.74.S02 Uitbreiding Admin-modus

 • Met de admin-modus krijgt een admin bij het doorinloggen een aantal extra functies beschikbaar. De admin-modus moet op Admin+ niveau aangezet worden. In 3.74 zijn aan de admin-modus toegevoegd:
  • Initiatorfuncties van diverse modules
  • Activiteitenlog zichtbaar
  • Datamanager van specifieke user

Release Note versie 3.72

3.72.S01 Admin modus

 • Modus ontwikkeld waarbij een Admin kan doorinloggen en kan kiezen om te switchen tussen de view van de gebruiker en de ‘Admin-modus’. De Admin-modus heeft opties die de gebruiker zelf niet heeft (bijv. het openen en sluiten van beoordelingsformulieren) Standaard is er binnen Scorion een functiescheiding waarbij bepaalde handelingen alléén vanuit een initiator account gedaan moeten worden. Deze Admin-modus moet op Admin+ niveau aangezet worden.

3.72.S02 Inleveropdrachten (incl. deadline) klaarzetten – Module Toetsing / OSCE

 • Mogelijkheid om bijlages aan formulieren toe te voegen.
 • Inleverdeadline instellen.
 • Automatisch verzenden van formulier als de inleverdatum verstreken is.
 • Snelheid tree geoptimaliseerd.

3.72.S03 Formulierenoverzicht

 • Einddatum wordt getoond.
 • Aantal gekoppelde feedbackgevers per formulier wordt getoond.

3.72.S04 Module Scan

 • D.m.v. een feedbackgroep de te kiezen feedbackgevers bepalen.
 • In de DesignStudio condities en routing kunnen zetten op basis van feedbackgevers (ass_feedbacktype).

3.72.04 Designstudio

 • Routing op basis van systeem items, velden en formuliervelden. Dit is met name van toepassing bij workflows en/of meertaligheid.
 • AlertNext knop -> Één knop om een alert te versturen én naar de volgende pagina te gaan.
 • Antwoordopties uitsluiten/tonen o.b.v. eerder gegeven antwoord of berekening.

Release Note versie 3.71

3.71.S01 Mogelijkheid om gegevens van geüpload bestand te tonen in Formulier en/of Report

 • Het is nu mogelijk om van de bestand die via een vraag met validatie ‘uploader’ geupload is de bestandsnaam, het bestandstype of de bestandsgrootte te tonen d.m.v. accoladeteksten.
  • {file:}
  • {file::size}
  • {file::type}

3.71.S02 Feedback bij aanmaken en of wijzigen van het wachtwoord

 • Wachtwoorden moeten sinds versie 3.68 uit 12 tekens bestaan. Om het voor gebruiker makkelijk te maken kunnen zij bij het aanmaken en of wijzigen van hun wachtwoord d.m.v. een oogje het ingegeven wachtwoord bekijken.

3.71.S03 Cohen’s d berekening in custom table

 • In een custom table kan nu ook de Cohen’s d worden weergegeven op basis van de kolommen van de custom table.

3.71.S04 validatie van IBAN nummers

 • Een vraag van het type ‘letters’ kan nu in de Form Designer de validatie IBAN krijgen. Hiermee wordt gecontroleerd of het om een geldig IBAN nummer gaat. (wikipedia)

3.71.S05 Op template niveau instellen van tonen ‘Ingevulde antwoorden’ en ‘Ingevuld formulier’

 • Voor de stationstoetsmodule (OSCE) kan nu per template ingesteld worden of de ingevulde antwoorden of de ingevulde formulierweergave voor een student zichtbaar is.

Release Note versie 3.70

3.70.S01 Flexibele workflow met (meerdere) voorwaardelijke stappen

 • Het is nu voor formulieren van het type scan of beoordeling mogelijk om aan te geven welk type feedbackgevers uitgenodigd kan worden.
 • Het is d.m.v. van een ‘action’ mogelijk om via de Designstudio in het formulier te definiëren wanneer de verschillende type feedbackgevers uitgenodigd moeten worden.
 • D.m.v. een accoladetekst kan het antwoord van een ander type feedbackgever getoond worden.

3.70.S02 Bijlage verwijderen

 • Als een beoordeling wordt ingetrokken kan nu ook de gekoppelde bijlage verwijderd worden.

3.70.S03 Include XML

 • In de designstudio kan een verwijzing naar een stuk xml opgenomen worden. Hiermee kunnen formulieren bijvoorbeeld allemaal van dezelfde standaard kop voorzien worden. De over te nemen XML moet binnen een staan..

3.70.S04 Bulk export voor gebruikers

 • Gebruikers kunnen in een opdracht al hun formulieren exporten als CSV bestand. Deze mogelijkheid is een organisatie-instelling op admin+ niveau en staat standaard uit.

3.70.S05 Afronding CalcData

 • De afronding voor CalcData wordt teruggedraaid naar standaard niet afronden.

Release Note versie 3.69

3.69.S01 Logistiek

 • Het is nu mogelijk om accoladeteksten (zoals {value:firstname:owner}) te gebruiken in de notificaties die door het systeem verzonden kunnen worden bij onder andere het invullen en sluiten van een formulier.

3.69.S02 Vragenlijst

 • De witruimte om een handtekeningen veld schaalt nu goed mee met de grootte die de vraag inneemt. Standaard is het handtekeningveld over de volledige breedte van het formulier. Om de grootte van een handtekeningveld aan te passen plaatst u deze vraag in een blok.
 • Het is nu mogelijk om bij een vraag met multiple antwoordopties de antwoordopties boven de vakjes te tonen.
 • Bij een vraag van het type uploader wordt nu d.m.v. een symbool weergegeven dat er een bestand is geüpload. Bij het toevoegen is ook zichtbaar welk bestand gekozen is.

3.69.S03 Rapportage

 • Er is een berekening ontwikkeld die kan tonen wanneer een antwoord gekozen is. Zo is mogelijk om te zien hoe lang men erover heeft gedaan om de vragenlijst in te vullen.
 • Er is een nieuwe berekening voor de standaarddeviatie ontwikkeld: sample. Deze is gelijk aan de Standaarddeviatie Streekproef in Excel. De berekening Standaarddeviatie Populatie kende Scorion al in de vorm van Stdev.
 • Gemiddelden in een grafiek en tabel worden nu standaard afgerond op 2 decimalen. Andere aantallen zijn via de Design Studio aan te passen.

3.69.S04 Algemeen

 • Er is een check gekomen of import bestanden wel van het type .csv (gescheiden door lijstscheidingsteken) zijn, om zo te voorkomen dat er vreemde tekens mee kunnen komen in een export, waar iedere browser weer anders op reageert.

Download hier de PDF van de Sprintdemo-presentatie.

3.68.S02 Vragenlijst

 • Een antwoord op een eerdere vraag kan nu in een vraagtekst van een andere vraag getoond worden.

3.68.S03 Rapportage

 • Functionaliteit ontwikkeld en toegevoegd waarbij variabelen die niet (meer) in een formulier zitten, maar wel in een rapport worden gehanteerd uit het rapport worden gefilterd. Hierbij “schuiven” grafieken en/of tabellen dan netjes op.
 • Berekeningen: Nieuw: “Missing value” of in SPSS termen “pair wise deletion”. Voor uitleg zie Wikipedia ? Nieuw: “Moment”, datum waarop de laatste waarde of een specifieke waarde van de opgegeven variabele gegeven is. Nieuw: scope van berekeningen uitgebreid met container, user of all. Uitgebreid: “Duration”, was tijd tussen eerste en laatste versie van een antwoord. Nu uitgebreid met mogelijk om tijd tussen twee waardes van het antwoord te berekenen.

3.68.S04 Algemeen

 • Advies uit de jaarlijkse externe VAPT (pentest) is gekomen om de sterkte van het wachtwoord verder te vergroten. Wachtwoord dient uit minimaal 12 alfanumerieke karakters en moet een cijfer, kleine letter, hoofdletter en één van de volgende tekens bevatten: !#%+:=?@~&()<>|
 • Deze voorwaarde geldt pas bij aanmaken van een nieuw account of wijzigen van huidige wachtwoord. Voor gebruikers die via een externe authenticatie inloggen (bv. SurfConext) heeft aanpassing geen invloed.
 • Type kalender aangepast waardoor kiezen van een jaartal als deze ver in verleden of toekomst ligt eenvoudiger gaat.

3.67.S01 OSCE

 • Verdere functionele uitbreidingen in deze nieuwe module doorgevoerd.

3.67.S02 Vragenlijst

 • In een vragenlijst kunnen de labels van een antwoordoptie getoond worden via de accolade constructie {label:variabele:optie}.

3.67.S03 Rapportage

 • In het rapportage object CalcData wordt gebruik van antwoordopties (single en multiple) ondersteunt.
 • In de Report Designer de optie toegevoegd om het gebruikte filter als tekst op te nemen in het rapport.
 • In de Report Designer toegevoegd dat bij aanmaken van een nieuw keuzeveld direct de waardes van de opties ingegeven kunnen worden.
 • In de Report Designer de optie toegevoegd om de naam van het rapport in stellen.

3.67.S04 Algemeen

 • Importeren van adressen in het Adresboek ondersteunt nu ook het importeren van groepsinformatie.
 • Wachtwoord vergeten link is nu maar eenmaal te gebruiken.
 • Nieuwe berekening toegevoegd: duration. Deze berekent het verschil van de eerste en laatste versie van een variabele (in seconden).

3.66.E01 Logistiek

 • Mogelijkheid toegevoegd om een steekproef (a-select/random) te kunnen trekken van een selectie respondenten.
 • Lay-out van formuliervelden van type multiple aangepast. Hierdoor is het invulgemak sterk verbeterd. Tevens de editor van een formulierveld van type tekst aangepast.

3.66.E02 Rapportage

 • Lettertype “Code39Barcode”, waarmee barcodes gemaakt kunnen worden, toegevoegd aan de PDF rapportage.

3.66.E03 Algemeen

 • Issues die in de release 3.65 zijn doorgevoerd worden in deze release doorgezet naar productie. Release 3.65 is vanwege een upgrade van de infrastructuur bewust uitgesteld naar deze release.
 • Diverse uitbreidingen in de mogelijkheden voor de klant specifieke registratie- en aanmeldportals:
  – velden van type “choice” worden nu ook ondersteund,
  – dropdown lijst kunnen filteren op basis van een keuze uit een andere dropdown,
  – validatie op postcode toegevoegd,
  – validatie op e-mail toegevoegd.
 • Voor Easion inrichtingen met een Adresboek is aan het overzicht op basis van eerste letter achternaam een extra optie toegevoegd “#” waaronder nu alle achternamen die niet met A-Z beginnen worden weergegeven.
 • De iconen linksonder in de tabellen (grid) op scherm liepen soms door elkaar. Dit is opgelost.

Release Note versie 3.64 (gepland op 1 maart 2017)

3.64.S01 Scan

 • Scan rapporten kan ingesteld worden of ze via een deellink gemaild mogen worden. Bij de link kan optioneel worden aangegeven de geldigheid en een pincode.
 • Instelling voor de scan module dat een scan automatisch (’s nachts) gesloten wordt als de einddatum is bereikt en/of als alle feedbackgevers klaar zijn.
 • Knop “OK en invullen” alleen tonen als voor het scanformulier de zelfbeoordeling aan staat.

3.64.S02 Beoordeling

 • Tabblad om documenten te koppelen wordt alleen getoond als bij het gekozen beoordelingsformulier ook daadwerkelijk bestanden gekoppeld mogen worden.
 • Keuze van een of meerdere e-mailadressen uit de lijst met eerder ingevoerde e-mailadressen wordt nu direct doorgezet naar lijst om uit te nodigen.
 • Knop “OK en invullen” alleen tonen als voor het beoordelingsformulier voor ingevuld kan worden.
 • Knop “OK en verzenden” alleen tonen als er ook daadwerkelijk gebruikers aan formulier zijn toegewezen.

3.63.S03 Formuliergroep

 • Een aantal standaard teksten in deze module zijn opgeknipt om hiermee tekstueel onderscheid te kunnen maken of gebruiker op niveau van een Formuliergroep of op niveau van een Formulier zit.

3.64.S04 OSCE

 • Deze nieuwe module is verder doorontwikkeld voor de rollen gebruiker, begeleider en moderator. Een stations toets workflow is nu volledig te realiseren.

3.63.S05 Algemeen

 • Voorbereidingen zijn getroffen voor het kunnen distribueren van de onderliggende database. De eerste distributie wordt de Easion Edu database, welke specifiek voor studenten en docenten in de nieuwe Easion 4 versie beschikbaar komt.
 • Teksten op een content page (dashboard) lopen niet meer uit het scherm. Teksten worden nu automatisch op de volgende regel getoond.
 • Voor organisaties die de module Adresboek bezitten, wordt door veranderende kleurgebruik beter zichtbaar of er in gebruikersbeheer of adresboek gewerkt wordt.
 • Bestanden met een “&” in de bestandsnaam kunnen nu zonder problemen worden gedownload uit Easion. De “&” had als effect dat bestandsnaam werd afgebroken. Door de “&” te vervangen door een “_” bij downloaden is dit opgelost.
 • Snelheidsverbeteringen doorgevoerd in het afhandelen van uitnodigings -en/of herinnerings e-mails.

7 februari 2017:Release Note versie 3.63.01 Scorion

Scorion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • Nieuwe selectie criteria voor (gemiddelde) score op een bepaalde variabele voor alle zelf-scores.
 • Geweigerde taken worden nu automatisch uit de takenlijst verwijderd.
 • Het scherm (pop-up) om vanuit een dashboard een formulier in te vullen wordt nu automatisch aangepast (vergroot) aan hoofdscherm.

3.63.03 Algemeen

 • Functie in Form Designer toegevoegd om een rapportage object op te nemen in het formulier wat ingevuld wordt. Hiermee kan directe response worden gegeven aan de invuller.
 • In de Report Designer kun je nu bij een plotlijn een eigen label definiëren.
 • Wachtwoorden worden nog veiliger geencrypt. Encryptie nu op basis van SHA-3 met een dubbele sault.
 • Standaard tekstuele opmaak voor een frequentietabel verbeterd.
 • Rapportages op scherm zijn verbeterd qua snelheid van laden. Initieel worden alle pagina’s geladen. Openen van een andere pagina gaat daardoor veel sneller.
 • Extensies (“deel na het laatste puntje”) van een e-mailadressen die meer dan 3 karakters zijn worden nu volledig ondersteund.

20 december 2016: Release Note versie 3.62

3.62.01 Scorion

Scorion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • Voor de administrator en gebruikersbeheer rol de mogelijkheid toegevoegd om gegevens van gebruikers in een “toon detail” pop-up te tonen. Hierin tevens de mogelijkheid om de gegevens af te drukken.
 • Label van gesloten formulier of formulier-groep is nu standaard nog te wijzigen.
 • Optioneel een sluit-datum voor een Scan kunnen instellen. Scan wordt dan automatisch bij bereiken van de sluitdatum gesloten.

3.62.02 Easion

Easion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • In deze versie zijn met name performance zaken verbeterd en zijn er veel klant specifieke wensen toegevoegd.
 • Administrator kan de data van de “onderliggende” moderators bekijken in de Datamanager.

3.62.03 Algemeen

 • De constructie om een aanklikbare link in een uitnodiging en/of herinnering e-mail te tonen is verbeterd. Kans dat de link niet correct wordt opgebouwd is vrijwel nihil geworden.
 • In de zogenaamde Grid-tabellen worden de labels in de kolommen niet meer afgebroken op maximaal 40 karakters. Hierdoor komen de volledige labels nu duidelijk in zicht voor de gebruiker en ook in de export.
 • Bij het importeren van (nieuwe) gebruikers wordt een melding gegeven als een gebruikersnaam meerdere malen in het bestand voorkomt.
 • Toegevoegd de optie om antwoordopties te tonen (cq. verbergen) op basis van een eerder ingevulde vraag of uitkomst van een berekening.
 • Functionaliteit in de Form Designer ontwikkeld om een rapportage object te kunnen tonen in het formulier wat ingevuld wordt.
 • Het aanpassen van een vraagtype wordt nu ondersteund voor:
  • tekst < 256 / decimaal / cijfers / datum naar type tekst > 256
  • decimaal / cijfers / datum naar type tekst < 256
  • cijfers naar type decimaal
  • antwoordopties single naar multiple
 • Dashboard (content page) kunnen tonen op basis van een in te stellen datum en tijd. Hiermee kan een dashboard dus terug in tijd bekeken worden.
 • CSV-export vanuit de Datamanager is uitgebreid met de optie om de data te exporteren op waardes (standaard) of labels of metanamen. Tevens extra optie toegevoegd om antwoorden op een multiple vraag in één kolom te exporteren.
 • CSV- en SPSS-export vanuit de Datamanager de optie toegevoegd om een “exportvriendelijk” bestand te genereren. Dit is een bestand waarbij HTML codes zijn verwijderd en dubbel quotes ( “ ) zijn vervangen door een enkele quote ( ‘ ).
 • CSV- en SPSS-export vanuit de Datamanager opties toegevoegd om alleen response met status bezig en/of klaar te exporteren.
 • Wachtwoord vergeten procedure verbeterd. Het verplicht in te geven e-mailadres werd hoofdlettergevoelig gecheckt. Dit is niet gewenst, e-mail is altijd hoofdletterongevoelig.

6 oktober 2016: Release Note versie 3.60 en 3.61

3.61.01 Scorion

Scorion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • In deze versie zijn met name performance zaken verbeterd en zijn er veel klant specifieke wensen toegevoegd.

3.61.02 Easion

Easion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • In deze versie zijn met name performance zaken verbeterd en zijn er veel klant specifieke wensen toegevoegd.

3.61.03 Algemeen

 • In de Form Designer bij een tekst kunnen aangeven dat deze in het formulier niet getoond (verborgen) moet worden. Hiermee kan tijdelijk een tekst uitgezet worden of kan tekst in een formulier als commentaar worden gehanteerd.
 • Wachtwoord vergeten procedure is uit beveiligingsoogpunt uitgebreid met het verplicht ingeven van een gebruikersnaam en controlevraag.
 • Bij wachtwoord wijzigen wordt de geldigheid en sterkte van het wachtwoord door middel van signaalkleuren weergegeven. Als het wachtwoord nog niet voldoet aan de minimale eisen dan blijft de kleur rood.
 • Optie op organisatieniveau toegevoegd om de Datamanager “persistent” te maken. Dit wil zeggen dat de geladen data binnen de Datamanager aanwezig blijft (cache bestand) en niet telkens opnieuw wordt opgebouwd. Bij de Datamanager wordt de datum en tijd getoond van de laatste cache. Gebruiker heeft optie om de Datamanager handmatig te verversen.

3.60.01 Scorion

Scorion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • Externe deellink met beperkte geldigheid voor tonen van rapport of een dashboard.
 • In de systeemmappen nu mogelijkheid om één niveau diep ook mappen te maken.
 • Koppeling met GAIA.

3.60.02 Easion

Easion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • De Panel moderator heeft nu de mogelijkheid om eigen groepen met panelleden samen te stellen en te beheren. De groepen zijn vervolgens beschikbaar voor de panelvragenlijsten.
 • Bij het genereren van een rapport de optie om een filter, casegroep of respondentgroep te kiezen waarover het rapport gemaakt moet worden.

3.60.03 Algemeen

 • Indien een variabele meerdere malen wordt gehanteerd in een formulier, geeft de Form Designer hiervan nu een melding bij opslaan van formulier.
 • Optie om een handtekening te zetten in een formulier toegevoegd. Handtekening wordt als afbeelding opgeslagen.
 • In de Form Designer op een variabele direct een conditie kunnen zetten of deze gevuld is.
 • Bij genereren van een PDF rapport werd in sommige situaties een grafiek niet correct op de pagina getoond. In deze versie is dit opgelost.
 • Voorbereidingen getroffen om
  • 3D grafieken te kunnen maken
  • plot-band aan te kunnen geven bij radar/lijn/kolom/staaf grafiek
  • afbeeldingen te kunnen hanteren op de X-as

Deze opties kunnen in de rapportage XML gehanteerd worden. In 3.62 zal de Report Designer de optie gaan ondersteunen.

 • Optie toegevoegd om ook afbeeldingen die binnen Scorion of Easion als variabele beschikbaar zijn, bijvoorbeeld een paasfoto, in een rapport te kunnen tonen.
 • Activiteiten log voor de administrator laat nu ook uitnodiging- en herinneringsopdrachten zien. Tevens toegevoegd of een actie via de API is uitgevoerd.
 • Winsor berekening toegevoegd.

26 juli 2016: Release Note versie 3.59

3.59.01 Scorion

Scorion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • Het aantal MB’s qua opslagruimte is nu individueel door Parantion in te stellen voor portfolio gebruikers.
 • Mogelijkheid tot het tonen van vooringevulde data als een extra regel in de datamanager.
 • Mogelijkheid tot het openen van een formulier in een nieuw tabblad in plaats van een pop-up vanuit de takenlijst.
 • De default instellingen voor een deellink zijn aangepast naar altijd sturen inclusief pincode en standaard instelling op ‘Alleen lezen’ (was ‘Schrijven’).
 • Bij vragenlijsten met een loopsubject ook de mogelijkheid om deze exclusief jezelf te zetten of juist exclusief de feedbackgevers.
 • Systeemveld ‘einddatum’ is toegevoegd aan het overzicht bij formulieren.
 • Bij een rapport wordt nu standaard de einddatum toegevoegd aan de titel in plaats van de begindatum.

3.59.02 Easion

Easion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • Er is een koppeling tussen Easion en Springest gerealiseerd.
 • Items kunnen worden gedeeld of worden gekopieerd tussen verschillende moderators en tussen de administrator en moderators. Gekopieerde items kunnen bewerkt worden.

3.59.03 Algemeen

 • In de Design Studio is het mogelijk om meerdere vragen bij het invoegen gelijktijdig te wijzigen (type, etc.) door gebruik van de Control toets. Dit geldt op dit moment enkel voor vragenlijsten, nog niet voor rapportages.
 • In de Design Studio is het mogelijk om meerdere vragen tegelijkertijd te bewerken qua opmaak door middel van de Control toets. Dit geldt op dit moment enkel voor vragenlijsten, nog niet voor rapportages.
 • Bij een rapportage is het nu mogelijk om – naast objecten – een complete pagina in een conditie te zetten.
 • De omschrijving van een vraag kan nu ook achter een antwoord gezet worden.
 • De kruistabel en kruisgrafiek zijn met meer opties uitgebreid. Zo is het nu ook mogelijk om gemiddelde en som te tonen, naast de al bestaande frequentie.
 • Er kunnen XML-pagina’s worden opgenomen in een vragenlijst/rapportage/dashboard, door middel van de knop ‘bestaande pagina’ in de Design Studio. Deze bestaande pagina dient eerst te worden opgeslagen onder ‘Mijn Bestanden’.
 • Het is mogelijk om in een grafiek op 1 as meerdere items te tonen, door middel van het instellen van een serielengte.
 • Naast de huidige anchor knop (welke ingevulde antwoorden valideert), is er een anchor knop beschikbaar welke geen validatie check uitvoert op verplichte vragen.

5 juli 2016: Storing door verkeerde versie in datacenter van hosting provider Oxilion

Iedereen kan fouten maken, maar deze was zeer slecht wat betreft de timing. Op een van de drukste dagen besluit onze hostingprovider Oxilion een van onze ‘nodes’ te gaan updaten. Normaal mag dat alleen op rustige uren, maar dat was iemand even vergeten. Vervolgens bleek er een verkeerde softwareversie te zijn geïnstalleerd.

Afijn u raadt het al: de Parantion diensten EasionSurvey en Scorion ‘lagen plat’. We bieden onze welgemeende excuses aan, aan iedereen die er last van heeft gehad. We hebben vanochtend met directie van Oxilion over het incident gesproken en ze hebben aangegeven dat ze het eveneens zeer betreuren. We hebben nieuwe afspraken gemaakt over update procedures en ze hebben ons verzekerd de configuraties met nog meer zorg te onderhouden.

Sommige mensen konden gewoon inloggen, terwijl anderen uit de applicatie werden ‘gegooid’. De data is in ieder geval veilig en betrouwbaar opgeslagen en zijn er zeker geen gegevens verloren gegaan of verkeerd opgeslagen.

Voor vragen kunt u ons uiteraard altijd bellen of mailen.

3 juni 2016: Release Note versie 3.58 (en nieuwe handleiding EasionSurvey!)

 3.58.01 Scorion

Scorion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • Velden van gebruikers kunnen nu zichtbaar gemaakt worden in de Datamanager of in de modules van de gebruiker.
 • De lijsten met groepen in Gebruikersbeheer is nu oplopend alfabetisch (A->Z) gesorteerd.
 • In de module FormulierGroep (“Boekjes”) is het middelste niveau weggelaten.
 • Koppeling gerealiseerd met GAIA.
 • Koppeling gerealiseerd met ParnasSys.
 • Functionaliteit gerealiseerd om bepaalde workflow/afhankelijkheden tussen formulieren in een FormulierGroep te kunnen definiëren.
 • Bij het aanmaken van een externe link naar een formulier stond de standaardinstelling voorheen op ‘invullink’ en was ‘alleen lezen’ optioneel in te stellen. Dit is omgedraaid: een nieuwe link is standaard ‘alleen lezen’ en kan evt. gewijzigd worden in ‘invullink’.
 • Per formulier bestaat nu al de mogelijkheid in te stellen of gebruikers een beoordeling kunnen sturen naar alle beoordelaars of naar beoordelaars uit een specifieke groep. Er is nu ook de mogelijkheid om alleen beoordelaars kiesbaar te maken die in de groepenstructuur een niveau hoger staan dan de gebruiker zelf. De lijst met uit te nodigen beoordelaars bestaat dan dus uit alle mensen met de rol beoordelaar die hiërarchisch boven de gebruiker staan.

3.58.02 Easion

Easion specifieke aanpassingen en uitbreidingen in deze versie:

 • Voor een Survey moderator kan de geldigheid van het account worden ingesteld door de administrator.
 • Voor een Survey moderator kan het (maximum) aantal onderzoeken worden ingesteld door de administrator.
 • Laden van de “voortgangsgrafiek” neemt relatief veel tijd in. Deze kan nu op organisatie niveau uitgezet worden, waardoor het openen van de module “Mijn Onderzoeken” wordt versnelt.

 3.58.03 Algemeen

 • Bij het invoegen van meerdere nieuwe vragen in de Form Designer wordt in het tussenscherm de mogelijkheid gegeven om nog nieuwe keuzevelden te definiëren.
 • Bij het verwijderen van een Item (uit de Itembank) wordt gecontroleerd of deze nog gehanteerd wordt in één of meer rapporten. Indien dit het geval is komt er een melding aan de gebruiker.
 • De Report Designer ondersteunt het gebruik van BMP afbeeldingen in tekst objecten.
 • Het opmerkingen veld bij het aanmaken/versturen van een deellink is niet meer verplicht om in te vullen.
 • De kolom titels voor tabellen in de rapportage kunnen nu in de Report Designer ingesteld worden.
 • In de rapportage kunnen bij score-tabellen nu ook bij kolom en/of rij een ongewogen gemiddelde getoond worden.
 • In de rapportage is het nu ook mogelijk om een watermerk te hanteren bij uitvoer naar PDF of HTML.
 • De berekeningsmodule kan nu een datum als resultaat teruggeven. Formaat is JJJJ-MM-DD UU:MM:SS.
 • Bij de taalinstelling is de optie “-“ verwijderd. Deze optie had geen functionele werking.
 • Condities die gebruikt worden in rapportages kunnen nu op basis van zowel items (inclusief berekeningen) als op basis van velden.

22 mei 2016: Gepland onderhoud door onze serviceprovider aan routers. Geen verwachte ‘downtime’.

(geplaatst op 12 mei 2016)

Op zondag 22 mei 2016 vindt onderhoud plaats aan de internetrouters van ons netwerk. Tijdens de werkzaamheden verwachten we geen downtime, maar is het risico daarop wel aanwezig. Daarom leggen we je in deze mail uit wat de werkzaamheden zijn.

Onze netwerkleverancier heeft nieuwe routers aangeschaft die de huidige routers vervangen. Deze apparaten zorgen ervoor dat het internet wordt verbonden met jouw website, server of omgeving en zijn dus essentieel in de dienstverlening. De nieuwe routers zijn reeds geconfigureerd en als laatste stap in het proces moeten ze de routering van de huidige routers overnemen.

Het onderhoud vindt plaats op zondag 22 mei 2016 tussen 23:00 en 00:00 uur. Tijdens het onderhoud worden eerst de twee nieuwe routers toegevoegd. Hierna worden de twee oude routers uit productie genomen. Het internetverkeer wordt tijdens dit proces omgeleid en zal een andere weg gaan volgen.

Zoals gezegd verwachten we geen downtime tijdens de werkzaamheden, omdat de internetverbinding niet wordt onderbroken. Toch is er altijd een risico verbonden aan het vervangen van internetrouters, aangezien deze essentieel zijn in de dienst die we jou leveren. Daarom houden we je tijdens het onderhoud op de hoogte via deze pagina: oxilion-noc.nl.

Release: 6 april 2016: Releasenote versie 3.57

(geplaatst op 5 april 2016)

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe of aangepaste functies in Scorion en Easion Survey.

Easion Survey

 • Dashboard functionaliteit om samenstelling (steekproef) van Panel groepen in grafieken en/of tabellen eenvoudig en snel te tonen.
 • Bij tabellen in de rapportage voor kolommen en rijen een gewogen gemiddelde kunnen toevoegen.
 • Tekst editor toegevoegd voor de moderator om eenvoudig tekstbestanden (*.css, *.less, *.txt) aan te passen.
 • Instelling bij een onderzoek of gedetecteerde bouncers wel of niet opnieuw een uitnodiging of een herinnering moeten ontvangen.

Scorion

 • Koppeling met Parnassys gerealiseerd.
 • De administrator kan nu ook attributen exporteren.

Easion Survey en Scorion

 • In de Form Designer bij invoegen van meerdere items uit de Itembank een nieuw tussenscherm om, optioneel, de volgorde van de items in de vragenlijst direct te bepalen.
 • Ondersteuning van taalinstelling Chinees toegevoegd.
 • Definiëren en beheren van filters uitgebreid. Het limiet van maximaal 10 filters is er af, nu geen maximum meer.
 • Gebruik van filters in de rapportage uitgebreid.
 • Private cloud uitgebreid met een nieuwe log-server zodat log-gegevens van verschillende servers samen worden gevoegd in één bestand.

Release: 4 maart 2016: Releasenote versie Easion Survey 3.56

(geplaatst op 8 maart 2016)

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe of aangepaste functies in Scorion en Easion Survey.

Easion Survey

 • Er kunnen rapportages gedraaid worden op basis van één of meerdere variabelen. Hierbij kan er gebruik worden gemaakt van zowel vragenlijstvelden als items.
 • De kruistabel en kruisgrafiek zijn uitgebreid met meer mogelijkheden. Zo kunnen ook open vragen of berekeningen gebruikt worden als kruisvariabele. Ook kunnen er meer statistieken in een kruistabel/grafiek worden toegevoegd en is er in de Report Designer nu ook sprake van een dummy-data view, waarbij ook de kruisvariabelen zichtbaar zijn.
 • Wanneer een vragenlijst nu gebruikt wordt voor een volgend onderzoek, zullen de uitnodigingstekst en herinneringstekst zoals deze bij het onderzoek waar de vragenlijst eerder gebruikt is, zijn ingesteld, worden meegenomen naar het nieuwe onderzoek.
 • Er wordt nu een melding getoond wanneer respondenten zijn toegevoegd en/of uitnodigingen zijn verstuurd.
 • Het is mogelijk om in een berekening de standaarddeviatie te gebruiken. Hiermee kan niet alleen de standaard deviatie gebruikt worden, maar kunnen ook formules als een Cohen’s D worden uitgerekend.
 • Het is als beheerder (in de panel module) nu ook mogelijk om velden te importeren, om zo snel velden aan te kunnen maken die bij panelusers horen.

Scorion

 • Indien dit voor deze organisatie is ingesteld, mag een initiator formulieren uit een boekje – die bij het invoegen van een boekje automatisch ook worden ingevoegd – nu los verwijderen. Voorheen kon dan alleen het hele boekje verwijderd worden.

Easion Survey en Scorion

 • Leestekens mogen nu ook gebruikt worden in een wachtwoord voor Easion of Scorion.
 • Het is nu mogelijk om een tekst in een vragenlijst uit te vullen, zodat deze over de volledige breedte van de pagina getoond wordt.
 • Het is mogelijk om meertalige variabelen en antwoordopties door middel van een importsjabloon te importeren. Op die manier kunt u direct bijvoorbeeld een Engelstalige vraagtekst aan de Nederlandse vraagtekst hangen.
 • In de rapportage worden nu ook afbeeldingen van het type PNG (extensie: .png) ondersteund.
 • Het is mogelijk om in Mijn Documenten nu ook bestanden van OpenOffice te uploaden, evenals bestanden met de extensie .sav (Syntax bestand SPSS) en .mp4 (Mediabestanden).
 • Bij een taart-grafiek kan nu het label van de vraag worden toegevoegd. Voorheen moest dit m.b.v. het aparte object ‘Label’.
 • In een frequentie grafiek kunnen nu ook de uitkomsten van een berekening getoond worden, zodat er bijvoorbeeld een frequentie grafiek getoond kan worden met een geadviseerd eindcijfer.
 • Het is mogelijk om waarden of percentages in een staaf- of taartgrafiek te tonen. Ook zijn de mogelijkheden m.b.t. het tonen van labels en selecties uitgebreid.
 • Beveiligde koppeling met iDoc, het kwaliteitssysteem van Infoland dat veel wordt gebruikt in ziekenhuizen of zorginstellingen, zodat veranderingen in richtlijnen ook worden meegenomen in het Scorion kwaliteitspaspoort.
 • Beveiligde koppeling met  het leerling administratie systeem, ParnasSys van Topicus zodat voor groeidocumenten (groeidocument.nl) de leerlingen kunnen worden overgehaald, wat heel veel werk scheelt.

Onderhoudsbericht: 10 maart 2016 geen impact

(geplaatst 6 maart 2016)

Op donderdag 10 maart 2016 wordt er tijdens het standaard onderhoudsvenster (05:00 – 07:00) onderhoud uitgevoerd aan SURFconext. SURFconext Teams en de groepen API worden geüpdatet. Dit leidt niet tot onderbreking van de dienstverlening.

 • Geplande werkzaamheden: Aanvang: donderdag 10-03-2016, 5:00 uur Eind: donderdag 10-03-2016, 7:00 uur
 • Bug fixes SURFconext Teams en het toevoegen van nieuwe functionaliteit aan de groepen API (VOOT).
 • Beschikbaarheid van services tijdens het onderhoud: Geen verstoring SURFconext SAML login, SURFconext groepen API, SURFconext Teams
 • Impact: Deze update heeft geen invloed op de op SURFconext aangesloten SAML IdP’s en SAML SP’s.